Martin - Poplatok MT

PAUŠÁLNY POPLATOK ZA POUŽÍVANIE Mestskej karty Martin - multiCARD

Systém paušálneho poplatku

Výška paušálneho poplatku je citlivo stanovená pre všetky skupiny cestujúcich tak, aby sa jeho úhrada pravidelným cestujúcim vyplatila. Zvýšený pomer zliav Trenčianskeho samosprávneho kraja pre držiteľa Krajskej karty zabezpečí, že zaplatený poplatok sa mu vo forme týchto zliav vráti pomerne rýchlo a ďaľším cestovaním a uplatňovaním zliav získava nespornú výhodu oproti klasickej dopravnej karte.
 
Úhrada paušálneho poplatku prebieha bezhotovostne a plne automaticky pri kupovaní cestovného lístka v autobuse. Platba prebieha pri prvej jazde držiteľa Krajskej karty v danom mesiaci - v prípade použitia karty na kúpenie cestovného lístka. Paušálny poplatok týkajúci sa používania Krajskej karty a všetkých jej výhod je držiteľovi odpočítavaný z kreditu dopravnej peňaženky. Software v strojčeku autobusu automaticky zinkasuje z účtu dopravnej peňaženky príslušnú výšku paušálneho poplatku a následne vydá o tejto transkacii potvrdenku spolu s cestovným lístkom. V prípade ak v takomto momente nemá držiteľ na svojej dopravnej peňaženke dostatočný kredit, software na túto skutočnosť upozorní vodiča, ktorý následne vyzve držiteľa na jeho dobitie. Po dobití kreditu je okamžite možné vydať zľavnený cestovný lístok a potvrdenie o úhrade paušálneho poplatku. V opačnom prípade nebude možné zo strojčeka vydať zľavnený cestovný lístok na Krajskú kartu. V prípade, ak bola Krajská karta vydaná do 24. dňa kalendárneho mesiaca vrátane, Držiteľ je povinný uhradiť Paušálny poplatok za tento mesiac v plnej výške. V prípade, ak bola Krajská karta vydaná v období od 25. dňa kalendárneho mesiaca vrátane do konca tohto mesiaca, Držiteľ nie je povinný za tento mesiac uhradiť Paušálny poplatok a Aplikácia Doprava je v tomto zvyšku mesiaca platná bez povinnosti jeho úhrady. Takýto systém paušálneho poplatku, jeho uplatňovania a výberu je transparentný, jednoduchý a zrozumiteľný a nezaťažuje držiteľa Krajskej karty zbytočnými úkonmi, ktoré by mu znepríjemňovali cestovanie.
Takto stanovený model, výhodný pre pravidelných cestujúcich má podnietiť občanov daného regiónu k väčšiemu využívaniu verejnej prímestskej hromadnej dopravy. Táto potreba je dôležitá najmä v súčasnosti, keď nárast individuálnej automobilovej dopravy vytvára citeľné problémy v kapacite cestných komunikácií a v dopadoch tejto dopravy na život v celom kraji, nevynímajúc negatívne dopady na životné prostredie.
Kraj pripravil zvýhodnené obdobie od 01. 07. 2011 do 31. 08. 2011, počas ktorého budú držitelia Krajskej karty oslobodení od úhrady paušálneho poplatku za toto prechodné obdobie, pričom môžu využívať všetky výhody Krajskej karty. Pri Krajskej karte všeobecne platí, že vyššie zľavy majú aktívny cestujúci. Cestovať viac, sa teda oplatí.
Cestovať autobusom je naozaj výhodné.
Poplatok za používanie Mestskej karty Martin multiCARD u dopravcu MHD Martin (SAD Žilina) vo výške 0,70€/mesiac resp. 0,20€/mesiac má pre každého držiteľa karty paušálny charakter. Je stanovený v zmysle platného cenníka ako mesačný paušál, bez ohľadu na počet vykonaných jázd držiteľa Mestskej karty Martin multiCARD v danom mesiaci. Znamená to teda, že paušálny poplatok je z účtu dopravnej peňaženky Mestskej karty  Martin multiCARD automaticky zinkasovaný, či už jej držiteľ v danom mesiaci cestuje mestskou linkou dopravcu 40 krát, alebo ani raz. V prípade ak držiteľ Mestskú kartu Martin multiCARD v danom mesiaci vôbec nepoužije, je paušálny poplatok automaticky zinkasovaný aj za tento daný mesiac pri prvej jazde držiteľa v nasledujúcom mesiaci.
 
Stanovenie poplatku ako paušálu má skôr motivovať občanov, aby častejšie využívali hromadnú mestskú dopravu, ktorá je dotovaná zo strany mesta Martin. V praxi platí pravidlo – čím viac občan využíva mestskú hromadnú dopravu, tým skôr sa mu výška poplatku vráti v zľavách na cestovnom. Výška paušálneho poplatku je citlivo stanovená pre všetky skupiny cestujúcich tak, aby sa jeho úhrada pravidelným cestujúcim vyplatila. Zvýšený pomer zliav mesta Martin pre držiteľa Mestskej karty Martin multiCARD zabezpečí, že zaplatený poplatok sa mu vo forme týchto zliav vráti pomerne rýchlo a ďalším cestovaním a uplatňovaním zliav získava nespornú výhodu oproti klasickej dopravnej karte.

 

Úhrada paušálneho poplatku prebieha bezhotovostne a plne automaticky pri kupovaní cestovného lístka v autobuse. Platba prebieha pri prvej jazde držiteľa Mestskej karty Martin multiCARD v danom mesiaci - v prípade použitia Mestskej karty Martin multiCARD na kúpenie cestovného lístka. Paušálny poplatok týkajúci sa používania Mestskej karty Martin multiCARD a všetkých jej výhod je držiteľovi odpočítavaný z kreditu dopravnej peňaženky. Software v strojčeku autobusu automaticky zinkasuje z účtu dopravnej peňaženky príslušnú výšku paušálneho poplatku a následne vydá o tejto transkacii potvrdenku spolu s cestovným lístkom. V prípade ak v takomto momente nemá držiteľ na svojej dopravnej peňaženke dostatočný kredit, software na túto skutočnosť držiteľa upozorní a následne ho vyzve na jeho dobitie u vodiča autobusu. Po dobití kreditu je okamžite možné zo strojčeka vydať zľavnený cestovný lístok a potvrdenie o úhrade paušálneho poplatku. V opačnom prípade nebude možné zo strojčeka vydať zľavnený cestovný lístok na Mestskú kartu Martin multiCARD.

V prípade, ak bola Mestská karta Martin multiCARD vydaná do 24. dňa kalendárneho mesiaca vrátane, Držiteľ je povinný uhradiť Paušálny poplatok za tento mesiac v plnej výške. V prípade, ak bola Mestská karta Martin multiCARD vydaná v období od 25. dňa kalendárneho mesiaca vrátane do konca tohto mesiaca, Držiteľ nie je povinný za tento mesiac uhradiť Paušálny poplatok a Aplikácia Doprava je v tomto zvyšku mesiaca platná bez povinnosti jeho úhrady.

Takýto systém paušálneho poplatku, jeho uplatňovania a výberu je transparentný, jednoduchý a zrozumiteľný a nezaťažuje držiteľa Mestskej karty Martin multiCARD zbytočnými úkonmi, ktoré by mu znepríjemňovali cestovanie. Takto stanovený model, výhodný pre pravidelných cestujúcich má podnietiť občanov daného regiónu k väčšiemu využívaniu verejnej mestskej hromadnej dopravy. Táto potreba je dôležitá najmä v súčasnosti, keď nárast individuálnej automobilovej dopravy vytvára citeľné problémy v kapacite cestných komunikácií a v dopadoch tejto dopravy na život v celom meste, nevynímajúc negatívne dopady na životné prostredie.

Cestovať viac sa teda oplatí. Cestovať autobusom je naozaj výhodné.

 

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00

Zákaznícke centrum:

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30