Všetko o karte

Držitelia mestskej karty Martin - "multiCARD"

Kto môže byť držiteľom multiCARD ?
 
• Súčasní a potencionálni držitelia dopravných kariet
• Záujemcovia o zľavy v kultúrnych zariadeniach a v komerčnej sfére
• Pravidelní návštevníci kraja
 
 
Krajská multifunkčná karta je určená pre všetkých,  ktorí majú záujem o zľavnené cestovné a množstva výhod, ktoré im Trenčiansky samosprávny kraj postupne prináša. MutliCARD bude bezplatne vydávaná všetkým držiteľom súčasných dopravných kariet na prímestskú dopravu. Taktiež noví žiadatelia si môžu veľmi jednoducho a bezplatne  požiadať o vydanie Krajskej karty.

Kto môže byť držiteľom Mestskej karty Martin multiCARD a používať ju pri cestovaní v mestských linkách MHD Martin ?

 • Súčasní držitelia dopravných kariet
 • Noví žiadatelia o dopravné karty
 • Záujemcovia o zľavy v komerčnej sfére 
 • Pravidelní návštevníci mesta

Mestská karta Martin multiCARD je určená pre všetkých,  ktorí majú záujem o zľavnené cestovné a ďalšie výhody, ktoré im mesto Martin postupne prináša. Mestská karta Martin mutliCARD je bezplatne vydávaná všetkým držiteľom súčasných dopravných kariet na mestskú dopravu v MHD Martin. Taktiež noví žiadatelia si môžu veľmi jednoducho a bezplatne  požiadať o vydanie Mestskej karty Martin multiCARD.

1. Mestská karta multiCARD Martin multiCARD je vydávaná v troch typoch

 • na základné cestovné (na jednotlivú cestu)

    

 

 • na zľavnené cestovné (na jednotlivú cestu) a časové lístky zľavnené
 • deti do 15 rok., žiak, študent. 

     

 

 • na zľavnené cestovné (na jednotlivú cestu) a časové lístky zľavnené
 • ŤZP, ŤZP-S, Seniori
 • rovnaká farebná verzia na časové lístky základné
   

   

2. Platný cenový výmer

CENOVÝ VÝMER č. 01.08.2020

Kompletný cenník MHD Martin

Mesto Martin, Mesto Vrútky, Obec Bystrička, Obec Lipovec a Obec Turčianske Kľačany podľa § 11 a § 20 ods. 5) písm. a/ zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

určujú

maximálne ceny v mestskej pravidelnej doprave osôb, Klasifikácia produkcie: 60.21.21 Mestská pravidelná doprava osôb v mestách Martin, Vrútky a v obciach Bystrička, Lipovec, Turčianske Kľačany

takto

1. Základné cestovné ( na jednotlivú cestu )

CL základný (základné cestovné)( cena za prepravu cestujúcich, ktorí si neuplatňujú zľavu )          

maximálna cena
           platba v hotovosti   platba dopravnou kartou platba mestskou kartou
1,00€ 0,70€ 0,59€

 

časový (sieťový) lístok 30 dňový základný
platba dopravnou kartou platba mestskou kartou
28 € 24 €
časový (sieťový) lístok 90 dňový základný
platba dopravnou kartou platba mestskou kartou
78 € 66 €
 

 

2. Zľavnené cestovné ( na jednotlivú cestu )

CL zľavnený (zľavnené cestovné)( cena za prepravu cestujúcich, ktorí si uplatňujú zľavu )      

maximálna cena
           platba v hotovosti   platba dopravnou kartou platba mestskou kartou
0,70€ 0,50€ 0,39€

 

časový (sieťový) lístok 30 dňový zľavnený
platba dopravnou kartou platba mestskou kartou
20 € 16 €
časový (sieťový) lístok 90 dňový zľavnený
platba dopravnou kartou platba mestskou kartou
55 € 43 €
 

                              

Zľavnené cestovné na jednotlivú cestu sa poskytne:

        a/ deťom od šiesteho roku veku do dovŕšenia 15 roku veku,

b/ žiakom a študentom najdlhšie do dovŕšenia 26 roku veku  nasledovne:

 • žiakom a  študentom základných a stredných škôl podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove  a  vzdelávaní /školský zákon/ v znení neskorších predpisov,
 • študentom vysokých škôl  podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a   o  zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov            v dennej forme,
 • žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v Slovenskej republike,
 • deťom a mládeži z detských domovov, ústavov sociálnej starostlivosti a zariadení pre dlhodobo chorých,

c/ ťažko zdravotne postihnutým osobám, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP – S,

3. Osobitné cestovné ( na jednotlivú cestu )

CL osobitný      

maximálna cena
platba v dopravnou kartou platba mestskou kartou
0,50€ 0,39€

Osobitné cestovné na jednotlivú cestu sa poskytne občanom SR nad 65 rokov veku, ktorí majú trvalý pobyt v SR.

4. Bezplatná preprava

Bezplatne sa prepravujú:

a/ deti do dovŕšenia šiesteho roku veku,

b/ sprievodcovia ťažko zdravotne postihnutých osôb - držiteľov preukazu ŤZP – S alebo ich vodiace psy,

c/ držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP -  S prepravujúci sa na invalidnom vozíku vrátane invalidného vozíka

d/ detský kočík s dieťaťom s jednou dospelou osobou

e/ občania SR nad 70 rokov veku, ktorí majú trvalý pobyt v SR pri preukázaní sa platnou dopravnou kartou vydanou SAD Žilina alebo mestskou kartou.

5. Všeobecné podmienky

 1. Maximálne ceny v mestskej pravidelnej doprave osôb a podmienky regulácie cien platia pre dopravcu, ktorému udeľujú licenciu mestá Martin, Vrútky a obce Bystrička, Lipovec, Turčianske Kľačany.
 2. Informácia o cestovnom a prepravných podmienkach formou cenníka, vývesky alebo iným primeraným spôsobom sa sprístupňuje na viditeľnom a verejne prístupnom mieste.
 3. Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

Doklady potrebné k výmene/vydaniu Mestskej karty Martin multiCARD s Aplikáciou Doprava

Mestskú kartu Martin multiCARD s Aplikáciou Doprava vydá (emituje) Multicard a.s. prostredníctvom Dopravcu na Kontaktnom mieste a pre: 

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00

Zákaznícke centrum:

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30