pravidla

Čo je multicard

Čo je multiCARD?

Multifunkčná karta multiCARD, dopravné aplikácie multiCARD

Čo je to multiCARD
multiCARD je na Slovensku prvá Krajská karta multifunkčného charakteru , ktorá prináša okrem zvýhodneného cestovného aj množstvo výhod pre jej držiteľov. multiCARD” je multifunkčná inteligentná Krajská karta, ktorá je vhodná pre obyvateľov Trenčianského samosprávneho kraja, ale aj jeho návštevníkom a občanom využívajúcim prímestské linky SAD Prievidza a.s a SAD Trenčín a.s.  Vydavateľom Krajskej karty je Multicard a.s. v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorý je garantom celého projektu “multiCARD”. Cieľom projektu je priniesť občanom pohodlné využívanie zliav v prímestskej doprave kraja dotovanej Trenčianskym samosprávnym krajom a otvorenie nových možností komunikácie medzi samosprávnym krajom a jeho obyvateľmi –predovšetkým príjemnejší a jednoduchší prístup obyvateľov k službám samosprávneho kraja. Cieľom projektu je taktiež formou minimálnych poplatkov za používanie Krajskej karty vrátiť časť týchto prostriedkov späť do rozpočtu VÚC, ktorý ich následne používa na ďalšie a efektívnejšie smerovanie dotácií do dopravy napr. ako zvýšenie zliav pre sociálne slabších občanov. Takto získané prostriedky VÚC používa aj na iné rozvojové projekty - ďalší rozvoj elektronizácie verejnej správy a rozšírenie poskytovaných digitálnych služieb pre svojich občanov. Zavedenie systému používania a akceptácie jednej multifunkčnej karty otvára mimoriadne široké možnosti využitia karty ako integrovaného nosiča informácií a dát v každodennom živote občanov VÚC.Poplatok za používanie Krajekj karty má paušálny charakter bez ohľadu na počet vykonaných jázd v danom mesiaci a jeho stanovenie ako paušál má motivačný charakter na častejšie využívanie hromadnej dopravy dotovanej zo strany VÚC. V praxi platí pravidlo –čím viac občan využíva verejnú hromadnú dopravu, tým skôr sa mu výška poplatku vráti v zľavách na cestovnom.
 
MultiCARD je moderným spôsobom komunikácie v kraji, ktorý môžeme využívať ako:
? dopravnú kartu pre prímestskú autobusovú dopravu
? identifikačnú kartu v zariadeniach Trenčianskeho kraja (školy, knižnice a iné)
? zľavovú kartu v komerčných prevádzkach a v oblasti kultúry, športu a zábavy v Trenčianskom kraji

multiCARD je na Slovensku prvá Krajská a Mestská karta multifunkčného charakteru, ktorá prináša okrem zvýhodneného cestovného aj množstvo výhod pre jej držiteľov. multiCARD je multifunkčná inteligentná Krajská a mestská karta, ktorá je vhodná pre obyvateľov krajov a miest, ale aj ich návštevníkov využívajúcich prímestské či mestské linky dopravcov daných regiónov. Predpokladom tohto využitia karty multiCARD je modernizácia zariadení dopravcov na akceptáciu modernej technológie kariet typu Mifare Desfire. Takúto modernizáciu, ktorá umožňuje použite bezpečnejšej technológie oproti predchádzajúcemu štandardu zrealizovali SAD Trenčín, a.s, SAD Prievidza a.s. a SAD Žilina a.s. - MHD Martin. Vydavateľom karty multiCARD s municipálnym charakterom - Krajská alebo Mestská je Multicard a.s. vždy v spolupráci so  subjektom verejnej správy (Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Martin, Mesto Partizánske) ktorý je garantom celého projektu “multiCARD”. Multicard a.s. v tomto projekte vystupuje vždy ako integrátor systémov, spájajúci všetkých partnerov do kooperácie, ktorej výsledkom je multifunkčnosť karty, vzájomná akceptácia a kompatibilita.

Úlohou projektu je priniesť občanom pohodlné využívanie zliav v prímestskej a mestskej doprave krajov či miest dotovaných práve subjektami verejnej správy - VÚC, alebo mestami a zároveň otvorenie nových možností komunikácie medzi samosprávnym krajom/mestom a jeho obyvateľmi –predovšetkým príjemnejší a jednoduchší prístup obyvateľov k službám samosprávneho kraja a mesta. Súčasťou projektu je taktiež formou minimálnych poplatkov (0,70 €/mesačne, resp. 0,20 €/mesačne resp. ročných aktivačných poplatkov 4,80 €) za používanie Krajskej/Mestskej karty multiCARD vrátiť časť týchto prostriedkov späť do rozpočtu VÚC a Miest, ktoré ich následne používajú na ďalšie a efektívnejšie smerovanie dotácií do dopravy napr. ako zvýšenie zliav pre sociálne slabších občanov. Takto získané prostriedky VÚC či Mesto používa aj na iné rozvojové projekty - ďalší rozvoj elektronizácie verejnej správy a rozšírenie poskytovaných digitálnych služieb pre svojich občanov. Zavedenie systému používania a akceptácie jednej multifunkčnej Krajskej alebo Mestskej karty multiCARD otvára mimoriadne široké možnosti využitia karty ako integrovaného nosiča informácií a dát v každodennom živote občanov regiónu. Poplatok za používanie Krajskej a Mestskej karty multiCARD má vždy paušálny charakter bez ohľadu na počet vykonaných jázd v danom mesiaci a jeho stanovenie ako paušál má motivačný charakter na častejšie využívanie hromadnej dopravy dotovanej zo strany samosprávy. V praxi platí pravidlo – čím viac občan využíva verejnú hromadnú dopravu, tým skôr sa mu výška poplatku vráti v zľavách na cestovnom.

Krajská a Mestská karta multiCARD sú moderným spôsobom komunikácie v regióne, ktoré je môžné využívať ako:

  • dopravnú kartu pre prímestskú alebo mestskú autobusovú dopravu
  • identifikačnú kartu v zariadeniach kraja a mesta (školy, knižnice a iné)
  • zľavovú kartu v komerčných prevádzkach a v oblasti kultúry, športu a zábavy v regióne kraja či mesta

Samotná karta Kraja či Mesta obsahuje v svojom čipe aj aplikáciu "Doprava multiCARD" viažúcu sa vždy na daného dopravcu, ktorý je zmluvným partnerom Kraja alebo Mesta vydávajúceho multiCARD. Každá takáto aplikácia "Doprava" viazaná na hromadnú dopravu v rámci danej samosprávy je samostatnou aplikáciou a vďaka technológii karty Mifare Desfire ich môže byť na karte multiCARD umiestnených niekoľko. V praxi to znamená že karte multiCARD môže byť umiestnená napríklad aplikácia "Doprava TSK" (Trenčiansky samosprávny kraj), ktorá zabezpečuje, že držiteľ takejto karty cestuje všetkými prímestskými linkami dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. za zvýhodnené ceny cestovného multiCARD, ale zároveň môže kreditom dopravnej peňaženky na tejto karte platiť cestovné (vo výške cestovného ako z klasickej čipovej karty) aj napr. na

  • prímestských linkách  SAD Žilina
  • MHD Prievidza
  • MHD Bánovce nad Bebravou
  • MHD Partizánske
  • MHD Handlová
  • MHD Martin

V prípade, že zákazník cestuje denne prímestskou linkou a následne aj mestskou linkou, alebo opačne, môže si na svoju kartu multiCARD umiestniť aj viacero aplikácií "Doprava". Ak bude mať takýto zákazník na svojej karte napríklad aplikáciu "Doprava TSK" a aplikáciu "Doprava MT", tieto ho oprávňujú cestovať na všetkých prímestských linkách SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. a zároveň aj na všetkých mestských linkách MHD Martin a.s. za zvýhodnené ceny cestovného multiCARD. U ostatných dopravcov (v iných krajoch a mestách) platí rovnakú výšku cestovného ako je platba klasickou čipovou kartou.

Táto multifunkčnosť a kompatibilita novej technológie nám umožnila integráciu aplikácie "Doprava" ako samostatného produktu, určeného pre študentov a žiakov vlastniacich študenstké preukazy typu ISIC. Držitelia týchto kariet nepotrebujú vlastniť samotnú kartu multiCARD - stačí keď si v prípade záujmu dajú nahrať na svoju kartu ISIC príslušnú aplikáciu "Doprava" danej samosprávy a od tohto momentu pre nich platia rovnaké výhody, ako pre každého držiteľa karty multiCARD. Kompletná funkcionalita karty multiCARD v časti "Doprava" je tak prenesená/integrovaná na nosič študentského preukazu ISIC a jeho držiteľ cestuje ako držiteľ karty multiCARD. Táto možnosť pre študentov bude zavedená do praxe od jesene 2013.

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Trenčianska karta:
Tel.: 046 5426 777

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00
Zákaznícke centrum:

IK SAD Prievidza, T. Vansovej 13
Tel.: +421 46 542 6777

IK SAD Trenčín, Palackého 11
Pondelok - Piatok: 08.00 - 17.00

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30