pravidla

Typy kariet

Vaše karty multiCARD

Karty multiCARD s aplikáciou Doprava, ktoré vydávame, majú vždy prívlastok podľa subjektu, ktorý je garantom tejto karty. Na karte je samostatná aplikácia multiCARD Doprava, ktorá obsluhuje dopravcu v zmysle príslušnosti k samospráve.

Keďže v súčasnosti používané dopravné karty sú nositeľom mierne zastaralej technológie, ktorá je dnes už prelomiteľná, z hľadiska bezpečnosti neposkytujú dostatočnú ochranu a ich charakter neumožňuje z tohto dôvodu ďalšie praktické využitie. Využitie elektronického média pritom v sebe skrýva obrovský potenciál v rôznych oblastiach použitia a zjednodušenia využívania služieb zo strany občanov. Pre primárneho poskytovateľa verejných služieb – Trenčiansky samosprávny kraj, poskytuje nové médium Krajskej karty možnosť v rámci elektronizácie verejnej správy integrovať svoje aktivity a služby pre občanov do jedného uceleného konceptu a spolu s ďalšími výhodami a inými poskytovateľmi ponúknuť svojim občanom univerzálny multifunkčný nástroj na využívanie služieb a komunikáciu s verejnou správou.
Nová Krajská karta multiCARD je postavená na novej technológii MiFare DesFire, ktorá je charakteristická vyšším bezpečnostným štandardom. Aj napriek rozdielnej technológii je nová Krajská karta použiteľná úplne rovnako ako klasická dopravná karta a v ich používaní zo strany držiteľa nie je žiadny rozdiel. Samotné načítanie karty karty napríklad v strojčeku autobusu, trvá len o niekoľko milisekúnd dlhšie, ako pri súčasnej dopravnej karte, ale úroveň bezpečnosti týchto dvoch nosičov je dimetrálne odlišná. Tento bezpečnostný štandard však vydavateľovi umožňuje postupne na kartu pridávať nové aplikácie, ktorými Trenčiansky samosprávny kraj bude integrovať svoje služby do jedného média a spríjemní tak svojim občanom ich využívanie. Vyšší bezpečnostný štandard pri novej karte bude umožňovať použitie elektronického podpisu a využitie karty v komerčnej sfére.
 
Krajská karta s Aplikáciou Doprava môže byť Držiteľmi používaná rovnakým spôsobom ako Dopravné karty dopravcu a držiteľ ju môže využívať:
 
• ako dopravnú peňaženku na bezhotovostnú úhradu cestovného a dovozného za batožinu, podľa platnej tarify a prepravného poriadku príslušného Dopravcu
• ako doklad umožňujúci uplatnenie zliav (najmä zľavy z cestovného) v Doprave zabezpečovanej Dopravcami a podľa platnej tarify a prepravného poriadku príslušného Dopravcu
• ako iný cestovný lístok /napr. časový/ podľa platného tarifného systému a prepravného poriadku príslušného dopravcu.
 
Systém dobíjania kariet formou kreditovania dopravnej peňaženky, ktorou je možné uhrádzať cestovné zostáva pri Krajskej karte plne zachovaný. Aplikácia „doprava“ na Krajskej karte bude mať samostatne vedný účet držiteľa z ktorého budú hradené cestovné tarify a paušálny poplatok za využívanie karty. Väčšina používateľov súčasných dopravných kariet si dobíja kartu priamo v prostriedku hromadnej dopravy u šoféra, prípadne v dopravnej spoločnosti, ktorá mu kartu vydala. Tento spôsob kreditovania zostáva taktiež rovnaký a v každej dopravnej spoločnosti bude navyše zákaznícka informačná kancelária poskytovať všetky dôležité informácie o Krajskej karte, bude realizovať jej vydávanie a samozrejmosťou je aj vybavovanie prípadných reklamácií.
 
Počas prechodného obdobia od 1. 7. do 1. 9. 2011 nebudú držitelia nových Krajských multifunkčných kariet platiť žiadny paušálny poplatok. Držitelia nových a pôvodných kariet budú mať dva mesiace rovnaké výšky zliav, no po skončení prechodného obdobia, budú držitelia multiCARD cestovať za zvýhodnené ceny a držiteľom pôvodných kariet sa zľava na cestovnom zníži.
 
Kedy a kde nefunguje karta. Zavedenie novej technológie nosiča aplikácií -karty si vyžaduje aj nevyhnutnú zmenu technológie čítania týchto kariet. Z tohto dôvodu boli vo všetkých prímestských linkových autobusoch dopravcov SAD Trenčín a.s. a SAD Prievidza a.s. upgradované a upravené čítacie zariadenia –strojčeky. Prechod na túto novú technológiu je nevyhnutný a postupne ho budú musieť realizovať všetci dopravcovia prevádzkujúci hromadnú dopravu vo verejnom záujme v Slovenskej republike. Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý inicioval v takomto rozmere tento technologický upgrade a dopravcovia v iných krajoch budú tieto kroky realizovať postupne až do konca roka 2011. Z tohto dôvodu je možné, že Krajská karta multiCARD zatiaľ nebude použiteľná ako zľavnený preukaz v autobusoch tých dopravcov, ktorí túto technologickú zmenu ešte neuskutočnili. U týchto dopravcov sa bude dať stále použiť ako zľavnený preukaz klasická dopravná karta.

Mestská karta s aplikáciou Doprava

V rámci mesta je Mestská karta multiCARD s aplikáciou Doprava ďalej delená podľa typu držiteľa, resp. jeho právoplatného nároku na zľavnené cestovné v zmysle platnej legislatívy.

Mestská karta MT s aplikáciou Doprava základná

 • Bežní cestujúci

     

Táto karta pre bežné (základné cestovné) je určená pre cestujúcich, ktorý nemajú žiadny špeciálny nárok na zľavy určené platnou legislatívou alebo tarifou garanta. Táto karta je vydávaná na meno držiteľa, nepožaduje sa na nej fotografia držiteľa a je prenosná -to znamená, že držiteľ tejto karty môže kartu požičať komukoľvek s tým, že novému držiteľovi je poskytnutý cestovný lístok v príslušnej tarife ako pôvodnému držiteľovi karty a taktiež s kartou môže čerpať všetky ostatné výhody držiteľov kariet multiCARD. Personalizované údaje sú na zadnej strane (rube) karty. Držiteľ karty môže s touto kartou zaplatiť cestovné aj za ďalšieho cestujúceho, avšak cena takéhoto ďalšieho lístka je už rovná cene lístka kupovaného prostredníctvom bežnej čipovej karty. Zobrazená karta sa používa v meste Martin ako Mestská karta Martin základná.
     

Mestská karta MT s aplikáciou Doprava zľavnená (a základná pre časové lístky základné)

 • Typ : ŤZP, ŤZP-S, Seniori, možnosť zľavnených časových (sieťových) lístkov (s fotografiou)
 • Bežní cestujúci, možnosť základných časových (sieťových) lístkov (s fotografiou)
     
 
 • Deti do 15 rokov, Žiak, Študent, možnosť zľavnených časových (sieťových) lístkov
     
 
Tieto karty sú vydávané pre zľavnené cestovné a sú určené pre cestujúcich, ktorí majú zo zákona nárok na zľavu v oblasti cestovného. Jedná sa o viacero typov držiteľov - študent, žiak, ŤZP, ŤZP-S, seniori nad 65 rokov a seniori nad 70 rokov. Karta má na prednej strane (líce) fotografiu držiteľa karty a je neprenosná. To znamená, že kartu jej držiteľ nesmie požičiavať inej osobe na nákup cestovného lístka a výhody karty je oprávnený užívať iba jej držiteľ. Personalizované údaje resp. ich hlavné časti sú na prednej strane (líce) karty a zvyšné údaje sú na jej zadnej časti (rub). Držiteľ karty môže s touto kartou zaplatiť cestovné aj za ďalšieho cestujúceho, avšak cena takéhoto ďalšieho lístka je už rovná cene lístka kupovaného prostredníctvom bežnej čipovej karty. Zobrazené karty sa používajú v meste Martin ako Mestské karty Martin zľavnené.
 
Zároveň je táto karta (žltá/žltá s fotografiou) určená na základné cestovné pre cestujúcich, ktorý nemajú žiadny špeciálny nárok na zľavy určené platnou legislatívou alebo tarifou garanta ale chcú si kupovať tzv. časový (sieťový) lístok. Táto karta je vydávaná na meno držiteľa a vyžaduje sa na nej fotografia držiteľa a je neprenosná -To znamená, že kartu jej držiteľ nesmie požičiavať inej osobe na nákup cestovného lístka a výhody karty je oprávnený užívať iba jej držiteľ. Personalizované údaje resp. ich hlavné časti sú na prednej strane (líce) karty a zvyšné údaje sú na jej zadnej časti (rub). Držiteľ karty môže s touto kartou zaplatiť bežné cestovné aj za ďalšieho cestujúceho, avšak cena takéhoto ďalšieho lístka je už rovná cene lístka kupovaného prostredníctvom bežnej čipovej karty. Cestovné za ďalšieho cestujúceho je však možné zaplatiť s touto kartou iba bežné - časový lístok z tejto karty nemôže byť použitý pre cestujúceho, ktorý nie je držiteľom tejto kartyZobrazené karty sa používajú v meste Martin ako Mestské karty Martin MT zľavnené a základné (základný časový lístok).
 

Turistická karta pre návštevníkov regiónu

Turistické karty, ktorých projekt "region CARD" sme spracovali pre jeden z turisticky najzaujímavejších regiónov na Slovensku sú k dispozícii aj pre iné samosprávy, regióny a združenia od jesene 2012

Projekt region CARD ponúka turistické karty s platnosťou 48 hod. alebo 7 dní, s ktorými je možné uplatniť zľavy v príslušných subjektoch zapojených do projektu. Pri oboch typoch kariet (s kratšou aj dlhšou platnosťou) je vytvorená aj detská varianta karty – deti môžu kartu využívať až do dovŕšenia 15 rokov. Zľavový systém region CARD zoskupuje rôzne subjekty, které ponúkajú v rámci projektu zľavy na svoje služby a produkty vo výške od 1% – 50 % (hotely, reštaurácie, múzeá, zámky, športoviská, bazény a ďalšie služby a produkty v cestovnom ruchu). Ponuka partnerských subjektov je neustále rozširovaná. 

Čo je region CARD?

A čo prináša držiteľom?

Benifity zahrnuté v cene region Card:

Zadarmo sprievodca po turisticky atraktívnom regióne 

Množstvo subjektov v regióne  so špeciálnou turistickou zľavou :

 1. hrady/zámky
 2. ľudová architektúra
 3. múzeá
 4. lyžiarske strediská
 5. lyžiarske potreby
 6. plte
 7. kúpaliská/plavárne
 8. kúpeľné procedúry
 9. relaxácia
 10. kempingy
 11. jaskyne
 12. hotely/penzióny
 13. športoviská
 14. adrenalínové športy
 15. atrakcie
 16. fitness
 17. jazdectvo
 18. kultúra
 19. gastronómia
 20. Mestská hromadná doprava v meste so špeciálnou turistickou zľavou

region CARD šetrí peniaze. Čím viac tohto držiteľ karty stačí navštíviť, tým viac môže ušetriť.

Atrakcie, ktoré môže držiteľ region CARD navštíviť sú uvedené prehľadne v sprievodcovi (informačná brožúra), ktorý obdrží spolu s kartou a taktiež sú prehľadne uverejnené na web stránke. V sprievodcovi sa držiteľ karty dozvie, kde sa nachádza zaujímavé miesto, kedy je tu otvorené a čo je tam zaujímavého, prečo ho vlastne navštíviť. Tak si môže dobre naplánovať svoj výlet, aby videl to, čo ho zaujíma a zároveň aby toho stihol vidieť čo najviac.

 

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00

Zákaznícke centrum:

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30