Poplatok Partizánske

AKTIVAČNÝ (ROČNÝ alebo POLROČNÝ) POPLATOK ZA POUŽÍVANIE Mestskej karty Partizánske - multiCARD

Systém paušálneho aktivačného poplatku

 
Výška aktivačného (prolongačného) poplatku pre Mestskú kartu Partizánske  je citlivo stanovená pre všetky skupiny cestujúcich tak, aby sa jeho úhrada raz za rok resp. časť roka (polrok) pravidelným cestujúcim vyplatila. Vlastníctvom Mestskej karty Partizánske získava jej držiteľ nespornú výhodu oproti klasickej dopravnej karte, predovšetkým v oblastí výhod a zliav, ktoré mu mesto Partizánske a "multiCARD system" poskytuje. Výška cestovného v rámci mesta Partizánske je s použitím Mestskej karty Partizánske rovnaká ako pri platbe klasickou dopravnou kartou, avšak ďalšie využitie benefitov poskytnutých mestom je možné čerpať práve s touto Mestkou kartou. Úhrada aktivačného/prolongačného poplatku prebieha v hotovosti priamo na kontaktnom mieste dopravcu.
 
Na prednej strane každej Mestskej karty Partizánske (alebo hybridnej Mestskej karty) sú určené polia, slúžiace na lepenie aktivačných resp prolongačných známok (predĺženie platnosti/aktivácie) – jedna prolongačná známka platí pre platnosť celej Mestskej karty - či už v doprave, alebo pre uplatnenie ako nosiča zliav mimo dopravy. Aktivačné resp. prolongačné nálepky, ktoré sa používajú sú identické s holografickými prolongačnými známkami SAD PD s dátumom 31.08 príslušného roka.
 
Aktivácia a prolongácia karty sa vždy riadi dátumom vydania a prolongačnou nálepkou. Novo vydaná Mestská karta Partizánske má platnosť 1 rok, alebo tzv. "polrok" – resp. do dátumu 31.08. daného alebo nasledujúceho roka. V prípade vydania Mestskej karty Partizánske : 
  • od dátumu 01.01. do 31.05. bude platnosť karty obmedzená vždy do 31.08. rovnakého roka
  • od dátumu 01.06. do 31.12. bude platnosť karty obmedzená vždy do 31.08. nasledujúceho roka
Prolongáciu (predĺženie platnosti karty, bude možné vykonať vždy len na jeden rok. 
Po týchto dátumoch/lehotách automaticky skončí platnosť karty ak nie je prolongovaná.
 
Príklad : 
a) ak je karta vydaná 01.07.2013 (tento dátum je uvedený aj na potlači karty) karta bude platná/aktívna do 31.08.2014 a tento údaj bude potvrdený nalepením prolongačnej nálepky s textom : 31.08.2014. 
b) Všetky takto vydané karty až po dátum 31.05.2014 budú mať platnosť obmedzenú do 31.08.2014.
c) Karty vydané v období od 01.01. do 31.05. s platnosťou do 31.08. toho istého roka budú spoplatnené "polročným" aktivačným poplatkom. 
d) Karty vydané po dátume t.j. od 01.06.2014 budú mať už platnosť obmedzenú do 31.08.2015 a táto platnosť bude potvrdená prolongačnou nálepkou s textom 31.08.2015. 
e) Všetky karty vydané do 31.05.2014 a následne prolongované, budú mať rovnakú platnosť – do 31.08.2015
 
Na základe tohto pravidla platí nasledovné:
 
  • Mestská karta Partizánske (alebo hybridná Mestská karta) vydaná/prolongovaná v období od 01.06 do 31.12. toho istého roka je platná do 31.08. nasledujúceho roka a jej vydanie/prolongácia je spoplatnené plnou sumou aktivačného poplatku 4,80 €
  • Mestská karta Partizánske (alebo hybridná Mestská karta) vydaná v období od 01.01. (vrátane) do 31.05. (vrátane) toho istého roka je platná do 31.08. (vrátane) toho istého roka a jej vydanie je spoplatnené nižšou/polročnou sadzbou poplatku 3,00 €
  • Každá prolongácia sa vykonáva na 1 rok, vždy do 31.08. nasledujúceho roka.
 
Mestská karta Partizánske (alebo hybridná Mestská karta) bez prolongačnej nálepky nie je platná na použitie zliav v rámci mesta Partizánske.
 
Takýto systém paušálneho poplatku, jeho uplatňovania a výberu je transparentný, jednoduchý a zrozumiteľný a nezaťažuje držiteľa Mestskej karty zbytočnými úkonmi, ktoré by mu znepríjemňovali cestovanie.Takto stanovený model, výhodný pre pravidelných cestujúcich má podnietiť občanov daného regiónu k väčšiemu využívaniu verejnej mestskej hromadnej dopravy. Táto potreba je dôležitá najmä v súčasnosti, keď nárast individuálnej automobilovej dopravy vytvára citeľné problémy v kapacite cestných komunikácií a v dopadoch tejto dopravy na život v celom meste, nevynímajúc negatívne dopady na životné prostredie. Cestovať viac, sa teda oplatí. Cestovať s Mestskou kartou autobusom je naozaj výhodné.
 
Ročný resp. polročný aktivačný poplatok za používanie Mestskej karty Partizánske vo výške 4,80€/rok resp. 3,00€/polrok má pre každého držiteľa karty paušálny charakter. Je stanovený v zmysle platného cenníka ako ročný/polročný paušál, bez ohľadu na frekvenciu využívania Mestskej karty Partizánske v doprave či získavania benefitiov s Mestskou kartou Partizánske v komerčných a iných službách v danom období.
 
Stanovenie ročného resp. polročného aktivačného poplatku ako paušálu má skôr motivovať občanov, aby častejšie využívali hromadnú mestskú dopravu, ktorá je dotovaná zo strany mesta Partizánske. V praxi platí pravidlo – čím viac občan využíva mestskú hromadnú dopravu, tým skôr sa mu výška poplatku vráti v zľavách na cestovnom a na ďalších bohatých zľavách poskytovaných mestom Partizánske. Výška aktivačného paušálneho poplatku je citlivo stanovená pre všetky skupiny cestujúcich tak, aby sa jeho úhrada držiteľom Mestskej karty Partizánske vyplatila. Zvýšený pomer zliav mesta Partizánske pre držiteľa Mestskej karty Partizánske zabezpečí, že zaplatený aktivačný poplatok sa mu vo forme týchto zliav vráti pomerne rýchlo a ďalším cestovaním a uplatňovaním zliav získava nespornú výhodu oproti klasickej dopravnej karte.
 
 
Cestovať viac sa teda oplatí. Cestovať autobusom je naozaj výhodné.
 
 
 
       
 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Trenčianska karta:
Tel.: 046 5426 777

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00
Zákaznícke centrum:

IK SAD Prievidza, T. Vansovej 13
Tel.: +421 46 542 6777

IK SAD Trenčín, Palackého 11
Pondelok - Piatok: 08.00 - 17.00

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30