Všetko o karte

Držitelia mestskej karty Partizánske - "multiCARD"

Kto môže byť držiteľom Mestskej karty Partizánske multiCARD a používať ju pri cestovaní v mestských linkách MHD v Partizánskom ?
 • Súčasní držitelia dopravných kariet
 • Noví žiadatelia o dopravné karty
 • Záujemcovia o zľavy v komerčnej sfére
 • Občania s trvalým pobytom v meste Partizánske 
Mestská karta Partizánske multiCARD je určená pre všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v meste Partizánske,  ktorí majú záujem o zľavnené cestovné a ďalšie výhody, ktoré im mesto Partizánske postupne prináša. Mestská karta Partizánske mutliCARD je za aktivačný poplatok vydávaná všetkým držiteľom súčasných dopravných kariet s trvalým pobytom v meste Partizánske na mestskú dopravu v Partizánskom. Taktiež noví žiadatelia si môžu veľmi jednoducho požiadať o vydanie novej Mestskej karty Partizánske multiCARD. Vydanie karty mesta Partizánske je spoplatnené aktivačným poplatkom na platnosť tejto karty na 1 rok (resp. vždy do 30.08. daného, alebo nasledujúceho roka)

1. Mestská karta multiCARD Partizánske multiCARD je vydávaná v troch typoch

 • Mestská karta Partizánske na základné cestovné (na jednotlivú cestu), a na zľavnené cestovné (na jednotlivú cestu) deti do 15 rok., žiak, študent.    
    
 
Rozlíšenie typu karty/držiteľa resp. informácie či sa jedná o kartu na zľavnené cestovné, alebo plné cestovné sa nachádza v samotnom čipe karty a v popise na prednej a zadnej strany karty v položke "Typ karty"
 
 
 • Hybridná Krajská karta Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mestská karta Partizánske na základné cestovné (na jednotlivú cestu)
    
 
Táto hybridná karta je určená na cestovanie prímestskými linkami v Trenčianskom samosprávnom kraji za zvýhodnené plné cestovné multiCARD a za zvýhodnené plné cestovné v rámci mestskej doprvy v meste Partizánske. Rozlíšenie typu karty/držiteľa resp. informácia že sa jedná o kartu na plné cestovné sa nachádza v samotnom čipe karty a v popise na prednej a zadnej strany karty v položke "Typ karty"
 
 
 • Hybridná Krajská karta Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mestská karta Partizánske na zľavnené cestovné (na jednotlivú cestu) deti do 15 rok., žiak, študent.
    
   
Táto hybridná karta je určená na cestovanie prímestskými linkami v Trenčianskom samosprávnom kraji za zvýhodnené zľavnené cestovné multiCARD a za zvýhodnené zľavnené cestovné v rámci mestskej doprvy v meste Partizánske. Rozlíšenie typu karty/držiteľa resp. informácia že sa jedná o kartu na zľavnené cestovné sa nachádza v samotnom čipe karty a v popise na prednej a zadnej strany karty v položke "Typ karty"
 
 

2. Platný cenový výmer

CENOVÝ VÝMER č. 1/2009
na určenie maximálnych cien mestskej pravidelnej doprave osôb
v územnom obvode mesta Partizánske
 
Mesto Partizánske podľa § 20 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v z.n.p. a v zmysle Opatrenia MF SR č. 01/R/2003 v z.n.p, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru, vydáva rozhodnutie, ktorým sa v územnom obvode mesta Partizánske určujú maximálne ceny tovaru :
 
Klasifikácia produkcie : 60.21.31 Mestská a prímestská pravidelná cestná doprava
 
  Platba v hotovosti Platba dopravnou alebo Mestskou kartou
Plné cestovné 0,50€ 0,37€
Deti 6-15r.,študenti do 26r. 0,25€ 0,17€
ZŤP, ZŤP-S 0,10€ 0,10€
Dôchodcovia na 70r. 0,10€ 0,10€
Starobný a invalidný dôchodcovia 0,25€ 0,17€
Sprievodca ZŤP 0,25€ 0,17€
Batožina 0,50€ 0,37€
Pes, zviera 0,50€ 0,37€
Deti do 6r. 0,00€ 0,00€
Detský kočík s dieťaťom 0,00€ 0,00€
Invalidný vozík, vod.pes 0,00€ 0,00€
Detský kočík bez dieťaťa 0,25€ 0,17€
 
 
Cenový výmer nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009
 
Účinnosťou tohto cenového výmeru stráca platnosť Cenník cestovného v Mestskej hromadnej doprave SAD, Prievidza a.s., platný od 01.08.2004 pre mesto Partizánske, upravený na základe Cenového výmeru 5/2004, vydaný Trenčianskym samosprávnym krajom v Trenčíne.
 
 

Doklady potrebné k výmene/vydaniu Mestskej karty Partizánske multiCARD s Aplikáciou Doprava

Mestskú kartu Partizánske multiCARD (resp. Hybridnú kartu) s Aplikáciou Doprava vydá (emituje) Multicard a.s. prostredníctvom Dopravcu na Kontaktnom mieste a pre: 
 
 • plné cestovné na základe vyplnenej žiadosti o vydanie Mestskej karty Partizánske multiCARD (žiadosť musí byť potvrdená Mestským úradom Partizánske), s doloženou aktuálnou fotografiou a preukazom totožnosti Žiadateľa,
 • zľavnené, bezplatné a osobitné cestovné na základe vyplnenej žiadosti o vydanie Mestskej karty Partizánske multiCARD (žiadosť musí byť potvrdená Mestským úradom Partizánske), s doloženou aktuálnou fotografiou, preukazom totožnosti Žiadateľa a dokladov preukazujúcich nárok Žiadateľa na zľavu podľa tarifných podmienok Dopravcu,
 • pre osoby mladšie ako 15 rokov na základe žiadosti a podpisu ich zákonného zástupcu, aktuálnej fotografie  a dokladov preukazujúcich nárok Žiadateľa na zľavu tarifných podmienok Dopravcu 
 • v prípade výmeny Súčasnej dopravnej karty za Mestskú kartu Partizánske multiCARD je žiadateľ povinný predložiť súčasnú dopravnú kartu, aktuálnu fotografiu a preukaz totožnosti.
 •  
 • Žiadateľ musí mať trvalý pobyt v meste Partizánske
 •  
 • Stiahnite si "VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Multicard pre používanie Mestských kariet Partizánske multiCARD"
 • Stiahnite si "ŽIADANKU NA VYDANIE MESTSKEJ KARTY PARTIZÁNSKE"
 • Stiahnite si "INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV"
 • Stiahnite si "KONTAKTY PRE VYDANIE A SPRÁVU MESTSKEJ KARTY PARTIZÁNSKE"
 
 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Trenčianska karta:
Tel.: 046 5426 777

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00
Zákaznícke centrum:

IK SAD Prievidza, T. Vansovej 13
Tel.: +421 46 542 6777

IK SAD Trenčín, Palackého 11
Pondelok - Piatok: 08.00 - 17.00

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30