pravidla

Pravidlá zľavového systému

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Multicard a.s. pre účasť Partnerov v zľavovom systéme “multiCARD” s využitím Karty multiCARD v oblasti predaja Tovaru a služieb

Článok 1. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Multicard a.s., J. Vuruma 8, 010 01 Žilina, IČO: 45 636 117, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10712/L (ďalej len „Multicard“) je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti realizuje systém zavedenia a správy multifunkčných kariet a ich uvedenia do každodenného života občanov.

 2. Multicard vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre účasť Partnerov v zľavovom systéme “multiCARD“ s využitím multifunkčnej Karty multiCARD v oblasti predaja Tovaru a služieb (ďalej len „VOP“).VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi Multicard a Partnerom. Partner bol pred uzatvorením Zmluvy zoznámený so znením VOP vrátane ich príloh. Za oboznámenie sa s VOP sa považuje aj ich doručenie elektronickými prostriedkami Partnerovi.

 3. VOP upravujú právne vzťahy medzi Multicard a jeho Partnermi, ktorí budú v súlade s týmito VOP a Zmluvou zahrnutí do zľavového systému “multiCARD“ pre oblasť predaja tovaru a služieb (ďalej len „Zľavový systém“); podmienky účasti Partnerov v Zľavovom systéme; pravidlá pre poskytovanie Zliav Držiteľom Kariet multiCARD z kúpnej ceny Tovarov alebo služieb predávaných zo strany Partnerov v ich Prevádzkach a ďalšie s tým súvisiace práva a povinnosti Multicard a Partnerov.

 4. Zľavový systém „multiCARD“slúži Držiteľom Kariet multiCARD na poskytovanie Zliav z ceny predávaných Tovarov alebo poskytovaných služieb, príp. iných zvýhodnení zo strany Partnerov zapojených do Zľavového systému v Účastníckych prevádzkach.

 

Čl. 2 Definície pojmov

 1. Karta multiCARD je elektronická multifunkčná čipová karta, ktorá slúži občanom ako integrovaná dopravná karta pre autobusovú dopravu a zároveň bude postupne obsahovať združené aplikácie kompatibilné a využiteľné v rámci územia SR a v rôznych sférach poskytovania služieb zo strany kraja, obcí alebo komerčnej oblasti.Karta “multiCARD“ jevydávaná zo strany Multicard alebo iného subjektu na základe poverenia Multicard, a je na nej zobrazené Logo “multiCARD”, uvedené v Prílohe č. 1 týchto VOP.V súčasnosti sú vydávanie tieto Karty multiCARD:

  1. Karta mesta Martin– multifunkčná mestská karta pre mestá Martin, Vrútky a okolie

 2. Držiteľ je fyzická osoba (občan), ktorá je oprávneným držiteľom Karty multiCARD.

 3. Partner je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom podľa § 2 ods. (2) a § 23 Obchodného zákonníka, a ktorý ponúka na predaj Tovary alebo poskytuje služby.

 4. Logom multiCARD“ sa rozumie ochranná známka Multicard, alebo iné grafické vyobrazenie „multiCARD“ uvedené v týchto VOP

 5. Prevádzka sú priestory, v ktorých Partner prevádzkuje v súlade s platnou právnou úpravou svoju podnikateľskú činnosť, alebo v ktorých ponúka na predaj Tovar alebo poskytuje služby Zákazníkom.

 6. Zákazník je fyzická osoba – konečný spotrebiteľ, ktorá má záujem o nákup Tovaru alebo poskytnutie služby, ponúkaných Partnerom.

 7. Zľava je zvýhodnenie poskytované zo strany Partnera každému Držiteľovi Karty “multiCARD”, ktoré spočíva v znížení konečnej ceny ponúkaného Tovaru alebo služby o percento určené v Zmluve uzatvorenej medzi Multicard a Partnerom.

 8. Tovary a služby sú akékoľvek Tovary alebo služby predávané, resp. ponúkané v Prevádzkach Partnera.

 9. Zmluva je zmluva o účasti v Zľavovom systéme, ktorú uzatvára Multicard s Partnerom podľa ustanovení Obchodného zákonníka, a na základe ktorej sa Partner zúčastňuje na Zľavovom systéme. Zmluva vyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu.

 10. Účastnícka prevádzka je Prevádzka, ktorá je v Zmluve medzi Multicard a Partnerom, zahrnutá do zoznamu Prevádzok, v ktorých bude zo strany Partnera poskytovaná Zľava Držiteľom Kariet “multiCARD”.

 

Čl. 3 Účasť Partnera v Zľavovom systéme a poskytovanie Zliav

 1. Do Zľavového systému môže byť zahrnutý na základe Zmluvy uzatvorenej s Multicard každý Partner, ktorý ponúka na predaj Tovary alebo poskytuje služby, s výnimkami uvedenými v týchto VOP, za predpokladu, že predaj Tovaru a služieb sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi a zároveň tieto Tovary alebo služby spĺňajú podmienky a požiadavky stanovené v platných právnych predpisoch.

 2. V prípade, ak dôjde k ukončeniu podnikateľskej činnosti Partnera v oblasti predaja Tovarov alebo služieb alebo v prípade, ak Partner z akéhokoľvek dôvodu stratí oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti, dochádza dňom ukončenia podnikateľskej činnosti alebo dňom straty oprávnenia na vykonávanie tejto činnosti zároveň k  zániku Zmluvy medzi Partnerom a Multicard.

 3. Z účasti na Zľavovom systéme sú vylúčení Partneri, ktorý ponúkajú nasledovné Tovary alebo služby a to bez ohľadu na to, či si sú ponúkané samostatne alebo v rámci ďalších činností a bez ohľadu na to, aké ďalšie Tovary alebo služby Partneri ponúkajú:

  1. erotické služby a tovar erotického charakteru, služby kasín, herní a iných obdobných zariadení, v ktorých sú prevádzkované hazardné hry,

  2. tovary alebo služby, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi,

  3. tovary alebo služby, ktoré by mohli podporovať diskrimináciu z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, alebo iného postavenia, alebo ktoré by mohli narušovať mravný vývoj detí alebo mladistvých, alebo podľa názoru Multicard sú spôsobilé poškodiť jeho dobré meno.

 4. V prípade, ak Multicard zistí, že Partner účastný v Zľavovom systéme ponúka Tovary alebo poskytuje služby, ktorých ponuka zo strany Partnerov predstavuje v zmysle týchto VOP alebo Zmluvy výluku z účasti na Zľavovom systéme, Multicard je oprávnený od Zmluvy s Partnerom písomne odstúpiť.

 5. Partnerovi účastnom v Zľavovom systéme nevzniká za poskytovanie Zľavy Držiteľom Kariet “multiCARD” nárok voči Multicard, ani inej osobe na províziu, odplatu alebo iné plnenie, s výnimkami uvedenými v týchto VOP alebo v Zmluve.

 6. Spoločnosti Multicard nevzniká z dôvodu účasti Partnera na Zľavovom systéme nárok na províziu, odplatu alebo iné finančné plnenie od Partnera za jeho účasť v Zľavovom systéme.

 7. Partner účastný v Zľavovom systéme je povinný poskytovať Zľavu každému Zákazníkovi, ktorý je oprávneným Držiteľom Karty “multiCARD” a zároveň sa pred úhradou ceny za Tovar alebo služby v Účastníckej prevádzke preukáže platnou Kartou “multiCARD”.

 

Čl. 4. Práva o povinnosti Partnera účastného v Zľavovom systéme

 1. Partner účastný v Zľavovom systéme je oprávnený požadovať od Zákazníka pri uplatnení Zľavy predloženie platnej Karty “multiCARD”, ktorej Držiteľom je Zákazník a zároveň je povinný kontrolovať jej platnosť.Za účelom posúdenia platnosti Karty “multiCARD” môže Partner účastný v Zľavovom systéme požadovať od jej Držiteľa len údaje nevyhnutné na posúdenie jej platnosti podľa tohto čl. VOP. Partner účastný v Zľavovom systéme zároveň nie je oprávnený získavať, zhromažďovať, zaznamenávať ani iným spôsobom spracúvať alebo sprístupňovať osobné údaje o Držiteľoch Kariet “multiCARD”.

 2. V prípade, ak Zákazník nepredloží na požiadanie Partnera účastného v Zľavovom systéme Kartu “multiCARD” alebo v prípade, ak je Karta “multiCARD” neplatná, alebo v prípade, ak Zákazník nie je Držiteľom Karty “multiCARD”, Partner nie je povinný poskytnúť Zákazníkovi Zľavu a jej poskytnutie môže odmietnuť.

 3. Karta “multiCARD” sa považuje za platnú v prípade, ak (i) neuplynula lehota, na ktorú bola vydaná (vyznačená na Karte), (ii) na karte je umiestnené logo multiCARD ako je uvedené v Prílohe č. 1 týchto VOP,(iii) je aktívna v  systéme Multicard (len v prípade elektronickej validácie), a (iv) Zákazník uplatňujúci Zľavu je zároveň Držiteľom Karty “multiCARD” (jeho meno je uvedené na predloženej Karte multiCARD)

 4. Multicard nezodpovedá Partnerovi za akúkoľvek škodu, ktorá Partnerovi vznikla v súvislosti s poskytnutím Zľavy na základe neplatnej Karty “multiCARD”.

 5. Partner účastný v Zľavovom systéme je oprávnený a zároveň povinný označiť každú Účastnícku prevádzku Logom Zľavového systému, je doporučené umiestnenie Loga Zľavového systému na všetkých vstupných dverách a miestach, kde dochádza k plateniu za Tovar alebo služby. Logo Zľavového systémeu vo forme nálepky dodá Multicard do 10 dní od podpisu Zmluvy.

 6. Partner účastný v Zľavovom systéme je oprávnený používať Logo Zľavového systému, prípadne iné Logá a označenia uvedené v týchto VOP len počas platnosti Zmluvy a len na účely označenia Účastníckych prevádzok v súlade s bodom 4.5. týchto VOP alebo Zmluvou. V prípade ukončenia platnosti Zmluvy je Partner povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia jej platnosti na vlastné náklady odstrániť Logo Zľavového systému ako aj iné Logá a označenia uvedené v týchto VOP alebo Zmluve zo všetkých svojich Účastníckych prevádzok a je povinný zdržať sa ďalšieho používania Loga Zľavového systému a iných označení uvedených v týchto VOP alebo Zmluve.

 7. Partner sa zaväzuje uchovávať dobré meno Multicard a správať sa takým spôsobom, ktorý nebude znevažovať alebo ohrozovať dobré meno Multicard. Partner sa zaväzuje nezneužívať dobré meno Multicard, Logo multicard, alebo Logo Zľavového systému k inému účelu ako poskytovanie Zľavy v rámci Zľavového systému podľa týchto VOP alebo Zmluvy.

 

Čl. 5 Práva a povinnosti Multicard

 1. Multicard je oprávnený kontrolovať plnenie povinností zo strany Partnera účastného v Zľavovom systéme, uvedených v týchto VOP a/alebo Zmluve a Partner je povinný poskytnúť Multicard za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť.

 2. Multicard zabezpečuje zverejnenie údajov o poskytovaní Zliav v rámci Zľavového systému na internetovej stránke www.multicard.sk, príp. aj prostredníctvom iných internetových stránok, ktoré zriadi za týmto účelom.

 3. Multicard zabezpečuje zverejnenie informácie o účasti Partnera v Zľavovom systéme:

  1. prostredníctvom internetovej stránky uvedenej v bode 5.2. týchto VOP a to uvedením údajov poskytnutých zo strany Partnera v rozsahu (i) logo Partnera, (ii) obchodné meno Partnera, (iii) Účastnícke prevádzky Partnera s uvedením ich adresy, telefonického kontaktu, e-mailu a internetovej stránky, (iv) stručná charakteristika druhu ponúkaných Tovarov alebo služieb a (v) výšku Zľavy, ktorú Partner poskytuje Držiteľom Kariet “multiCARD.

  2. Prostredníctvom uverejnenia v letáku Zoznam prevádzok, ktorý je distribuovaný 4x ročne všetkým držiteľom Karty multiCARD. Rozsah informácií je rovanký ako v bode 5.3.1.

 4. Na základe Zmluvy môžu byť medzi Multicard a Partnerom dohodnuté aj iné formy propagácie účasti Partnera v Zľavovom systéme.

 

Čl. 6 Zánik Zmluvy

 1. Zmluva medzi Multicard a Partnerom sa uzatvára na dobu určitú - dva roky. V prípade, ak Partner písomne neoznámi Multicard, že trvá na ukončení Zmluvy k dohodnutému termínu jej ukončenia, uplynutím dohodnutej doby sa Zmluva predlžuje o ďalšie dva roky, a to aj opätovne. Oznámenie uvedené v predchádzajúcej vete musí byť Multicard doručené minimálne jeden mesiac pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy.

 2. Multicard je oprávnený kedykoľvek písomne vypovedať Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 3. Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy písomne odstúpiť v prípadoch stanovených v týchto VOP, dohodnutých v Zmluve alebo stanovených v platných právnych predpisoch. Odstúpením od zmluvy Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení adresátovi.

 4. Partner je oprávnený vypovedať Zmluvu z dôvodu jednostrannej zmeny alebo doplnenia týchto VOP podľa bodu 7.3. týchto VOP a to do 15 dní odo dňa zverejnenia zmeny alebo doplnenia nainternetovej stránke www.multicard.sk Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade, ak Partner Zmluvu nevypovie v súlade s týmto bodom VOP, odo dňa nasledujúceho po márnom uplynutí lehoty na podanie výpovede nadobudnú voči nemu zmeny alebo doplnenie týchto VOP účinnosť.

 5. Výpoveď ako aj oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť zaslané prostredníctvom doporučenej pošty, prípadne kuriérom.

 

Čl. 7 Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy týmito VOP neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 2. Multicardje oprávnený jednostranne meniť Logo multicard alebo Logo Zľavového systému a ostatné označenia uvedené v týchto VOP, jej prílohách alebo Zmluve. Zmenu podľa predchádzajúcej vety Multicard písomne oznámi Partnerovi.

 3. Multicardsi vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Zákazníkov na internetovej stránke www.multicard.sk.

 4. Ak niektoré z ustanovení týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, ostatné ustanovenia týchto VOP ostávajú nezmenené v platnosti.

 5. Ak v týchto VOP nie je stanovené inak, pre doručovanie písomnosti platí nasledovné:

  1. V prípade, ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom pošty, prípadne kuriérom, a ak nie je možné doručiť písomnosť adresátovi na adresu jeho sídla alebo miesta podnikania uvedenú v Zmluve, považuje sa písomnosť za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi a to aj v prípade, ak sa adresát zásielky o tom nedozvie,

  2. V prípade, ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom emailu, považuje sa za doručenú v nasledujúci pracovný deň po dni jej odoslania.

  3. Písomnosti môžu byť zasielané poštou, príp. Kuriérom alebo e-mailom na adresy uvedené v Zmluve, okrem prípadu, ak VOP vyžadujú pre doručovanie písomností len niektorý z uvedených spôsobov.

 1. Všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z týchto VOP alebo Zmluvy alebo súvisiacich s týmito VOP alebo Zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a nárokov, sporov o platnosť, výklad, zánik týchto VOP alebo Zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, budú predložené na rozhodnutie stálemu rozhodcovskému súdu ROZHODCOVSKÝ DOM zriadenému pri spoločnosti Pro et Contra a.s., IČO: 44 635 079, zápis v OR OS Bratislava I. (Sa/4711/B). Predávajúci a Zákazník sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu stáleho rozhodcovského súdu ROZHODCOVSKÝ DOM, ktoré bude vydané v súlade s jeho vnútornými pravidlami a bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené so zoznamom rozhodcov a výškou poplatkov za konanie stáleho rozhodcovského súdu ROZHODCOVSKÝ DOM.

 2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúdajú voči zmluvným stranám účinnosť dňom uzatvorenia Zmluvy. VOP nemusia byť pre svoju platnosť a účinnosť samostatne podpisované zmluvnými stranami, nakoľko Partner mal možnosť sa s nimi pred uzatvorením zmluvného vzťahu s Multicard zoznámiť.

 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2012

Príloha 1 k

Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti Multicard a.s. pre účasť Partnerov v zľavovom systéme “multicard” s využitím Krajskej Karty “multicard”  v oblasti predaja Tovaru a služieb

Logomanuál

Logom Zľavového systému a Logo multicardsa rozumie nižšie uvedená grafická predloha. Multicard sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi túto grafickú predlohu v vo forme nálepky určenej pre označenie Účastníckych prevádzok.

 

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00

Zákaznícke centrum:

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30