pravidla

Otázky a odpovede

Zorientujte sa rýchlo

Čo je multiCARD ?
 
MultiCARD je moderným spôsobom komunikácie v kraji, ktorý môžeme využívať ako:
 
dopravnú kartu pre prímestskú autobusovú dopravu
zľavovú kartu v oblasti komerčných prevádzok v Trenčianskom kraji
 
Pre koho je multiCARD určená ?
 
Karta je určená pre všetkých,  ktorí majú záujem o zľavnené cestovné a množstvo výhod, ktoré im Trenčiansky samosprávny kraj prináša. MutliCARD bude bezplatne vydávaná všetkým držiteľom súčasných dopravných kariet na prímestskú dopravu. Taktiež noví žiadatelia si môžu veľmi jednoducho a bezplatne požiadať o vydanie tejto Krajskej karty.
 
 
Aké výhody mi prináša nová karta oproti pôvodnej ?
 
Vyššie zľavy pre aktívnych cestujúcich – „Cestovať viac sa oplatí“
Zľavy a výhody v komerčnej sfére
Vyšší bezpečnostný štandart
Prečo sa zavádza takýto typ karty ?
 
Dôvodom zavedenia multiCARD je jej multifunkčnosť.  Jedna  karta ponúka nielen zľavnené cestovné, výhody v komerčnej sfére a umožňuje i budúcu modernú komunikáciu VÚC s občanmi - predovšetkým príjemnejší a jednoduchší prístup k službám samosprávneho kraja. MultiCARD prináša čiastočnú integráciu dopravného systému v našom kraji, čím sa podporí prímestská doprava.Ďalším dôvodom je fakt, že občania využívajúci verejnú dopravu pravidelne, nie sú z hľadiska doterajšieho systému nijako zvýhodňovaní oproti občanom cestujúcim verejnou dopravou sporadicky. Multifunkčná Krajská karta zvýhodňuje práve tých cestujúcich, ktorí využívajú verejnú dopravu najčastejšie.
 
Ako vymeniť starú kartu za novú Krajskú kartu multiCARD ?
 
O kartu môžu požiadať súčasní držitelia dopravných kariet, ale aj noví žiadatelia. Môžete  ju získať prostredníctvom žiadosti na kontaktných miestach, ktorými sú kancelárie predpredaja a informácií SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s.
 
Zájdite na kontaktné miesto -  kancelárie predpredaja a informácií SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s.
Vyplňte žiadosť o vydanie Krajskej karty ( alebo o výmenu súčasnej dopravnej karty za Krajskú kartu),
Predložte doklady potrebné k výmene/ vydaniu Krajskej karty: preukaz totožnosti, aktuálna fotografia tváre (alebo zhotovenie fotografie priamo na mieste –SAD Trenčín) v prípade žiakov a študentov, prípadne doklady preukazujúce nárok žiadateľa na zľavu. Osoby mladšie ako 15 rokov prikladajú aj podpis ich zákonného zástupcu.
V prípade výmeny súčasnej dopravnej karty za Krajskú kartu je žiadateľ povinný predložiť súčasnú dopravnú kartu.
Karta bude vydaná na počkanie alebo najneskôr do piatich pracovných dní na kontaktnom mieste.
Môžem si nechať platnú aj súčasnú dopravnú kartu ?
 
Podmienkou vydania novej Krajskej karty multiCARD nie je zrušenie dopravnej karty dopravcu. Žiadateľ si môže ponechať aj dopravnú kartu dopravcu a využívať ju napríklad v autobusoch iných dopravcov, pokiaľ nezrealizujú technologický upgrade na vyšší štandard. Každá z kariet - aj pôvodná dopravná karta dopravcu a aj nová Krajská karta multiCARD má vždy samostatnú dopravnú peňaženku a tieto nie je možné prepojiť. Preto takýto držiteľ dvoch kariet disponuje dvoma dopravnými peňaženkami.
 
Čo robiť, keď mi Krajská karta multiCARD nefunguje ?
 
V prípade ak Krajská karta nefunguje, môže sa jednať o vadu karty a je možné ju reklamovať. Za vady Krajských kariet zodpovedá Multicard v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Za vadu Krajskej karty sa považuje len taká vada, ktorá má vplyv na funkčnosť Krajskej karty a na možnosť jej využívania, t.j. ak Krajská karta nereaguje na snímači, na pokladni, v autobuse Dopravcu, prípadne na Kontaktnom mieste. Krajská karta nesmie byť mechanicky alebo iným spôsobom viditeľne poškodená a nesmie sa s ňou elektronicky manipulovať. Záručná doba na Krajskú kartu je 24 mesiacov od prevzatia Krajskej karty Držiteľom, resp. Žiadateľom. Držiteľ je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí Krajskej karty skontrolovať, či je Krajská karta funkčná a či nemá iné vady, ktoré by bránili jej využitiu. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Krajskej karty Držiteľom, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Držiteľ môže uplatniť reklamáciu osobne na ktoromkoľvek Kontaktnom mieste. Držiteľ je povinný pri uplatnení reklamácie zároveň predložiť Krajskú kartu.
Pri uplatnení reklamácie bude Držiteľovi na Kontaktnom mieste vystavené potvrdenie o prijatí reklamácie, o tom, kedy Držiteľ reklamáciu uplatnil a čo je predmetom reklamácie. Reklamácia bude vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade bezvýsledného uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie má Držiteľ právo písomne odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Multicard. V prípade odstúpenia zaniká zmluvný vzťah medzi Multicard a Držiteľom dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy Multicard. Držiteľ nemá nárok na vrátenie zaplateného Paušálneho poplatku za mesiac, v ktorom došlo k odstúpeniu.
V prípade dôvodnej reklamácie Krajskej karty má Držiteľ právo na bezplatnú opravu resp. bezplatnú výmenu Krajskej karty a bez poplatku sa na ňu prenesie obsah pôvodnej Krajskej karty. Multicard prostredníctvom Kontaktného miesta vydá Držiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Ako postupovať v prípade straty či odcudzenia Krajskej karty multiCARD ?
 
 
V prípade straty či odcudzenia karty je v záujme držiteľa čo najskôr osobne na kontaktnom mieste nahlásiť túto skutočnosť a požiadať o blokáciu Krajskej karty. Multicard je povinný do 48 hodín od obdržania takejto žiadosti, zamedziť akceptáciu Krajskej karty pre realizáciu akejkoľvek operácie. Zodpovednosť za prípadné zneužitie Krajskej karty po dobu 48 hodín od nahlásenia straty, prípadne odcudzenia Krajskej karty nesie Držiteľ.  Na požiadanie Držiteľa Multicard vydá novú Krajskú kartu za poplatok uvedený v aktuálnom Cenníku. Na túto môže byť na základe žiadosti Držiteľa prenesený zostatok z dopravnej peňaženky zo stratenej, prípadne odcudzenej Krajskej karty. Po prevedení zostatku na inú Krajskú kartu, Multicard pôvodnú Krajskú kartu zruší. Zmluvný vzťah medzi Multicard a Držiteľom v prípade výmeny Krajskej karty zostáva naďalej v platnosti.
Za obdobie, počas ktorého je Krajská karta zablokovaná, je jej Držiteľ povinný platiť Paušálny poplatok. Vykonanie blokácie Krajskej karty nemá vplyv na povinnosť Držiteľa na zaplatenie Paušálneho poplatku v plnej výške aj za mesiac, v ktorom došlo k vykonaniu blokácie.
V prípade, ak je Krajská karta zablokovaná viac ako 1 mesiac odo dňa vykonania blokácie, Multicard je oprávnený Krajskú kartu aj bez súhlasu Držiteľa zrušiť.
Multicard a Dopravca sú oprávnený zablokovať Krajskú kartu aj bez súhlasu Držiteľa z nasledovných dôvodov - nakladanie s Krajskou kartou v rozpore so znením VOP; neuhradenie Paušálneho poplatku v lehote uvedenej v bode 5.3. VOP (posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa Paušálny poplatok uhrádza); zneužitie Krajskej karty alebo podozrenie zo zneužitia Krajskej karty; z prevádzkových, technických alebo bezpečnostných dôvodov a z dôvodu porušenia tarifno- prepravných podmienok Dopravcu.
Ako mám zaplatiť paušálny poplatok ?
 
Úhrada paušálneho poplatku prebieha vždy bezhotovostne a plne automaticky pri kupovaní cestovného lístka v autobuse. Táto platba prebieha pri prvej jazde držiteľa Krajskej karty v danom mesiaci - v prípade ak použije kartu na kúpenie cestovného lístka so zľavou. Paušálny poplatok týkajúci sa používania Krajskej karty a všetkých jej výhod je držiteľovi odpočítavaný z kreditu dopravnej peňaženky prislúchajúcej ku každej Krajskej karte. Software v strojčeku autobusu automaticky zinkasuje z účtu dopravnej peňaženky príslušnú výšku paušálneho poplatku a strojček automaticky vydá o tejto transkacii potvrdenku spolu s požadovaným cestovným lístkom. V prípade, ak bola Krajská karta vydaná do 24. dňa kalendárneho mesiaca vrátane, Držiteľ je povinný uhradiť Paušálny poplatok za tento mesiac v plnej výške. V prípade, ak bola Krajská karta vydaná v období od 25. dňa kalendárneho mesiaca vrátane do konca tohto mesiaca, Držiteľ nie je povinný za tento mesiac uhradiť Paušálny poplatok a Aplikácia Doprava je v tomto zvyšku mesiaca platná bez povinnosti jeho úhrady.
Čo ak nezaplatím paušálny poplatok ?
 
V prípade ak držiteľ nemá na svojej dopravnej peňaženke dostatočný kredit, ktorý postačuje na inkaso paušálneho poplatku (v momente jeho splatnosti) a zároveň kúpu cestovného lístka, software v strojčeku autobusu na túto skutočnosť upozorní vodiča, ktorý následne vyzve držiteľa na dobitie si kreditu dopravnej peňaženky. Po dobití kreditu príslušnou čiastkou je okamžite možné vydať zľavnený cestovný lístok a potvrdenie o úhrade paušálneho poplatku. V opačnom prípade nebude možné zo strojčeka vydať zľavnený cestovný lístok na Krajskú kartu. Držiteľ je povinný uhrádzať Paušálny poplatok vo výške uvedenej v Cenníku bez ohľadu na frekvenciu využívania Krajskej karty v Doprave alebo na iné účely. Držiteľ je povinný uhradiť Paušálny poplatok aj v prípade, ak v mesiaci, za ktorý sa platí, nebude vykonaná žiadna jazda autobusom Dopravcu, resp. aj v prípade, ak Krajská karta nebude v danom mesiaci využívaná. V prípade, ak nedôjde k úhrade Paušálneho poplatku v súhrne za viac ako 2 kalendárne mesiace, Multicard môže vyzvať Držiteľa na bezodkladnú úhradu Paušálneho poplatku prostredníctvom využitia Krajskej karty v Doprave, čím dôjde k inkasu dlžnej čiastky za dané obdobie z dopravnej peňaženky Držiteľa,  alebo bezhotovostnou úhradou prostredníctvom Krajskej karty na Kontaktnom mieste. V prípade, ak Držiteľ neuhradí Paušálny poplatok za viac ako 2 kalendárne mesiace, Multicard má zároveň právo na okamžité zrušenie Krajskej karty.
 
V ktorých obchodoch je zľava na Krajskú kartu multiCARD ?
 
Inštitúcie kraja a obchodné prevádzky poskytujúce výhody držiteľom Krajských kariet multiCARD sú vždy označené nálepkou s logom zľavového programu multiCARD a textom "TU SA OPLATÍ MAŤ multiCARD". Zoznam týchto prevádzok je pravidelne aktualizovaný aj na tejto web stránke v sekcii "Zľavy %".
 
Ako môžem zrušiť Krajskú kartu  multiCARD ?
 
 
Prečo mi karta nefunguje u iného dopravcu ?
 
Zavedenie novej technológie nosiča aplikácií -karty si vyžaduje aj nevyhnutnú zmenu technológie čítania týchto kariet. Z tohto dôvodu boli vo všetkých prímestských linkových autobusoch dopravcov SAD Trenčín a.s. a SAD Prievidza a.s. upgradované a upravené čítacie zariadenia –strojčeky. Prechod na túto novú technológiu je nevyhnutný a postupne ho budú musieť realizovať všetci dopravcovia prevádzkujúci hromadnú dopravu vo verejnom záujme v Slovenskej republike. Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý inicioval v takomto rozmere tento technologický upgrade a dopravcovia v iných krajoch budú tieto kroky realizovať postupne až do konca roka 2011. Z tohto dôvodu je možné, že Krajská karta multiCARD zatiaľ nebude použiteľná ako zľavnený preukaz v autobusoch tých dopravcov, ktorí túto technologickú zmenu ešte neuskutočnili. U týchto dopravcov sa bude dať stále použiť ako zľavnený preukaz klasická dopravná karta.

Čo je karta multiCARD ?

Karta multiCARD s prívlastkom "Krajská" alebo "Mestská" je moderným spôsobom komunikácie v kraji/meste, ktorú je možné využívať ako:

 • dopravnú kartu pre prímestskú alebo mestskú autobusovú dopravu
 • zľavovú kartu v oblasti komerčných prevádzok v danom kraji alebo v meste

Pre koho je karta multiCARD určená ?

Krajská alebo Mestská karta multiCARD je určená pre všetkých,  ktorí majú záujem o zľavnené cestovné a množstvo výhod, ktoré im konkrétny samosprávny kraj alebo mesto prináša. Karta mutliCARD bude bezplatne vydávaná všetkým držiteľom súčasných dopravných kariet na prímestskú/mestskú dopravu. Taktiež noví žiadatelia si môžu veľmi jednoducho a bezplatne požiadať o vydanie tejto Krajskej/Mestskej karty multiCARD.

Aké výhody mi prináša nová Krajská/Mestská karta multiCARD oproti pôvodnej ?

 • Vyššie zľavy pre aktívnych cestujúcich – „Cestovať sa oplatí“
 • Zľavy a výhody v komerčnej sfére
 • Vyšší bezpečnostný štandart

Prečo sa zavádza takýto typ karty ?

Dôvodom zavedenia Krajskej/Mestskej karty multiCARD je jej multifunkčnosť.  Jedna karta ponúka nielen zľavnené cestovné, výhody v komerčnej sfére a umožňuje i budúcu modernú komunikáciu VÚC/Mesta s občanmi - predovšetkým príjemnejší a jednoduchší prístup k službám samosprávneho kraja či mesta. Karta multiCARD prináša čiastočnú integráciu dopravného systému v kraji a meste, čím sa podporí prímestská a mestská doprava. Ďalším dôvodom je fakt, že občania využívajúci verejnú dopravu pravidelne, nie sú z hľadiska doterajšieho systému nijako zvýhodňovaní oproti občanom cestujúcim verejnou dopravou sporadicky. Multifunkčná karta multiCARD zvýhodňuje práve tých cestujúcich, ktorí využívajú verejnú dopravu najčastejšie.

Ako vymeniť starú kartu za novú Krajskú/Mestskú kartu multiCARD ?

O Krajskú/Mestskú kartu multiCARD môžu požiadať súčasní držitelia dopravných kariet, ale aj noví žiadatelia. Môžete  ju získať prostredníctvom žiadosti na kontaktných miestach, ktorými sú kancelárie predpredaja a informácií SAD Prievidza a.s.,  SAD Trenčín, a.s. a MHD Martin.
 • Zájdite na Kontaktné miesto - kancelárie predpredaja a informácií SAD Prievidza a.s., SAD Trenčín a.s. alebo MHD Martin
 • Vyplňte žiadosť o vydanie Krajskej/Mestskej karty multiCARD ( alebo o výmenu súčasnej dopravnej karty za Krajskú/Mestskú kartu multiCARD),
 • Predložte doklady potrebné k výmene/ vydaniu Krajskej/Mestskej karty multiCARD: preukaz totožnosti, aktuálna fotografia tváre (alebo zhotovenie fotografie priamo na mieste –SAD Trenčín, MHD Martin) v prípade žiakov a študentov, prípadne doklady preukazujúce nárok žiadateľa na zľavu.
 • Osoby mladšie ako 15 rokov prikladajú aj podpis ich zákonného zástupcu.
 • V prípade výmeny súčasnej dopravnej karty za Krajskú/Mestskú kartu multiCARD je žiadateľ povinný predložiť súčasnú dopravnú kartu.
 • Krajská/Mestská karta multiCARD bude vydaná na počkanie alebo najneskôr do piatich pracovných dní na kontaktnom mieste.

Môžem si nechať platnú aj súčasnú dopravnú kartu ?

Podmienkou vydania novej Krajskej/Mestskej karty multiCARD nie je zrušenie dopravnej karty dopravcu. Žiadateľ si môže ponechať aj dopravnú kartu dopravcu a využívať ju napríklad v autobusoch iných dopravcov, pokiaľ nezrealizujú technologický upgrade na vyšší štandard. Každá z kariet - aj pôvodná dopravná karta dopravcu a aj nová Krajská/Mestská karta multiCARD má vždy samostatnú dopravnú peňaženku a tieto nie je možné prepojiť. Preto takýto držiteľ dvoch kariet disponuje dvoma dopravnými peňaženkami. 

Čo robiť, keď mi Krajská/Mestská karta multiCARD nefunguje ?

V prípade ak Krajská/Mestská karta multiCARD nefunguje, môže sa jednať o vadu karty a je možné ju reklamovať. Za vady Krajských/Mestských kariet multiCARD zodpovedá Multicard v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Za vadu karty multiCARD sa

považuje len taká vada, ktorá má vplyv na funkčnosť karty multiCARD a na možnosť jej využívania, t.j. ak karta multiCARD nereaguje na snímači, na pokladni, v autobuse Dopravcu, prípadne na Kontaktnom mieste. Karta multiCARD nesmie byť mechanicky alebo iným spôsobom viditeľne poškodená a nesmie sa s ňou elektronicky manipulovať. Záručná doba na kartu multiCARD je 24 mesiacov od prevzatia karty multiCARD Držiteľom, resp. Žiadateľom. Držiteľ je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí karty multiCARD skontrolovať, či je karta multiCARD funkčná a či nemá iné vady, ktoré by bránili jej využitiu. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí karty multiCARD Držiteľom, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Držiteľ môže uplatniť reklamáciu osobne na ktoromkoľvek Kontaktnom mieste. Držiteľ je povinný pri uplatnení reklamácie zároveň predložiť kartu multiCARD. Pri uplatnení reklamácie bude Držiteľovi na Kontaktnom mieste vystavené potvrdenie o prijatí reklamácie, o tom, kedy Držiteľ reklamáciu uplatnil a čo je predmetom reklamácie. Reklamácia bude vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade bezvýsledného uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie má Držiteľ právo písomne odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Multicard. V prípade odstúpenia zaniká zmluvný vzťah medzi Multicard a Držiteľom dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy Multicard. Držiteľ nemá nárok na vrátenie zaplateného Paušálneho poplatku za mesiac, v ktorom došlo k odstúpeniu. V prípade dôvodnej reklamácie karty multiCARD má Držiteľ právo na bezplatnú opravu resp. bezplatnú výmenu karty multiCARD a bez poplatku sa na ňu prenesie obsah pôvodnej karty multiCARD. Multicard prostredníctvom Kontaktného miesta vydá Držiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


Ako postupovať v prípade straty či odcudzenia Krajskej/Mestskej karty multiCARD ?

V prípade straty či odcudzenia Krajskej/Mestskej karty multiCARD je v záujme držiteľa čo najskôr osobne na kontaktnom mieste nahlásiť túto skutočnosť a požiadať o blokáciu karty multiCARD. Multicard a.s. je povinný do 48 hodín od obdržania takejto žiadosti, zamedziť akceptáciu  karty multiCARD pre realizáciu akejkoľvek operácie. Zodpovednosť za prípadné zneužitie karty multiCARD po dobu 48 hodín od nahlásenia straty, prípadne odcudzenia karty multiCARD nesie Držiteľ. Na požiadanie Držiteľa Multicard a.s. vydá novú kartu multiCARD za poplatok uvedený v aktuálnom Cenníku. Na túto môže byť na základe žiadosti Držiteľa prenesený zostatok z dopravnej peňaženky zo stratenej, prípadne odcudzenej karty multiCARD. Po prevedení zostatku na inú kartu multiCARD, Multicard a.s. pôvodnú kartu multiCARD zruší. Zmluvný vzťah medzi Multicard a.s. a Držiteľom v prípade výmeny karty multiCARD zostáva naďalej v platnosti. Za obdobie, počas ktorého je karta multiCARD zablokovaná, je jej Držiteľ povinný platiť Paušálny poplatok. Vykonanie blokácie karty multiCARD nemá vplyv na povinnosť Držiteľa na zaplatenie Paušálneho poplatku v plnej výške aj za mesiac, v ktorom došlo k vykonaniu blokácie. V prípade, ak je karta multiCARD zablokovaná viac ako 1 mesiac odo dňa vykonania blokácie, Multicard a.s. je oprávnený kartu multiCARD aj bez súhlasu Držiteľa zrušiť. Multicard a.s. a Dopravca sú oprávnení zablokovať kartu multiCARD aj bez súhlasu Držiteľa z nasledovných dôvodov - nakladanie s kartou multiCARD v rozpore so znením VOP; neuhradenie Paušálneho poplatku v lehote uvedenej v bode 5.3. VOP (posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa Paušálny poplatok uhrádza); zneužitie karty multiCARD alebo podozrenie zo zneužitia karty multiCARD; z prevádzkových, technických alebo bezpečnostných dôvodov a z dôvodu porušenia tarifno - prepravných podmienok Dopravcu. 

Ako mám zaplatiť paušálny poplatok ?

Úhrada paušálneho poplatku prebieha vždy bezhotovostne a plne automaticky pri kupovaní cestovného lístka v autobuse. Táto platba prebieha pri prvej jazde držiteľa karty multiCARD v danom mesiaci - v prípade ak použije kartu multiCARD na kúpenie cestovného lístka so zľavou. Paušálny poplatok týkajúci sa používania karty multiCARD a všetkých jej výhod je držiteľovi odpočítavaný z kreditu dopravnej peňaženky prislúchajúcej ku každej karte multiCARD. Software v strojčeku autobusu automaticky zinkasuje z účtu dopravnej peňaženky príslušnú výšku paušálneho poplatku a strojček automaticky vydá o tejto transkacii potvrdenku spolu s požadovaným cestovným lístkom. V prípade, ak bola  karta multiCARD vydaná do 24. dňa kalendárneho mesiaca vrátane, Držiteľ je povinný uhradiť Paušálny poplatok za tento mesiac v plnej výške. V prípade, ak bola karta multiCARD vydaná v období od 25. dňa kalendárneho mesiaca vrátane do konca tohto mesiaca, Držiteľ nie je povinný za tento mesiac uhradiť Paušálny poplatok a Aplikácia Doprava je v tomto zvyšku mesiaca platná bez povinnosti jeho úhrady.

Čo ak nezaplatím paušálny poplatok ?

V prípade ak držiteľ nemá na svojej dopravnej peňaženke dostatočný kredit, ktorý postačuje na inkaso paušálneho poplatku (v momente jeho splatnosti) a zároveň kúpu cestovného lístka, software v strojčeku autobusu na túto skutočnosť upozorní Držiteľa a následne ho vyzve  na dobitie si kreditu dopravnej peňaženky. Po dobití kreditu príslušnou čiastkou je okamžite možné vydať zľavnený cestovný lístok a potvrdenie o úhrade paušálneho poplatku. V opačnom prípade nebude možné zo strojčeka vydať zľavnený cestovný lístok na kartu multiCARD. Držiteľ je povinný uhrádzať Paušálny poplatok vo výške uvedenej v Cenníku bez ohľadu na frekvenciu využívania  karty multiCARD v Doprave alebo na iné účely. Držiteľ je povinný uhradiť Paušálny poplatok aj v prípade, ak v mesiaci, za ktorý sa platí, nebude vykonaná žiadna jazda autobusom Dopravcu, resp. aj v prípade, ak karta multiCARD nebude v danom mesiaci využívaná. V prípade, ak nedôjde k úhrade Paušálneho poplatku v súhrne za viac ako 4 kalendárne mesiace, Multicard a.s. môže vyzvať Držiteľa na bezodkladnú úhradu Paušálneho poplatku prostredníctvom využitia karty multiCARD v Doprave, čím dôjde k inkasu dlžnej čiastky za dané obdobie z dopravnej peňaženky Držiteľa,  alebo bezhotovostnou úhradou prostredníctvom karty multiCARD na Kontaktnom mieste. V prípade, ak Držiteľ neuhradí Paušálny poplatok za viac ako 4 kalendárne mesiace, Multicard má zároveň právo na okamžité zrušenie karty multiCARD.

V ktorých obchodoch je zľava na Krajskú/Mestskú kartu multiCARD ?

Inštitúcie kraja či mesta a obchodné prevádzky poskytujúce výhody držiteľom kariet multiCARD sú vždy označené nálepkou s logom zľavového programu multiCARD a textom "TU SA OPLATÍ MAŤ  kartu multiCARD". Zoznam týchto prevádzok je pravidelne aktualizovaný aj na tejto web stránke v sekcii "Zľavy %".

Ako môžem zrušiť kartu  multiCARD ?

Zrušením karty multiCARD sa táto stáva v plnom rozsahu neplatnou vrátane všetkých Kartových aplikácii. Zrušením sa rozumie trvalá a nezrušiteľná blokácia vrátane všetkých Kartových aplikácii, kedy karta multiCARD prestáva byť funkčná bez možnosti opätovného použitia a Držiteľ nie je ďalej oprávnený využívať výhody karty multiCARD a nemá nárok na zľavnené cestovné. Držiteľ je oprávnený požiadať Multicard a.s. o zrušenie karty multiCARD. Žiadosť o zrušenie karty multiCARD podáva Držiteľ  písomnou formou na Kontaktnom mieste. Držiteľ je zodpovedný za správnosť údajov uvedených v žiadosti o zrušenie karty multiCARD. Na základe žiadosti Držiteľa Multicard a.s. kartu multiCARD zruší (trvale zablokuje) do 2 dní odo dňa podania žiadosti na zrušenie karty multiCARD. Zrušením karty multiCARD zaniká zmluvný vzťah medzi Multicard a.s. a Držiteľom. V prípade zrušenia karty multiCARD nemá jej Držiteľ nárok na vrátenie zaplateného Paušálneho poplatku, ani jeho časti za mesiac, v ktorom došlo k zrušeniu karty multiCARD a tento Paušálny poplatok ani jeho časť sa nevracia a to ani v prípade, ak ku zrušeniu karty multiCARD došlo na podnet jej Držiteľa. Zrušenie karty multiCARD zároveň nemá vplyv na povinnosť Držiteľa na zaplatenie Paušálneho poplatku v plnej výške za mesiac, v ktorom došlo k zrušeniu.V prípade zrušenia karty multiCARD je Dopravca oprávnený použiť zostatok dopravnej peňaženky Držiteľa na úhradu svojich splatných pohľadávok, ktoré má voči Držiteľovi, najmä na úhradu poplatkov podľa aktuálneho Cenníka Dopravcu, zmluvnej pokuty, nárokov na náhradu škody a úrokov z meškania. Zostatok dopravnej peňaženky po odpočítaní splatných pohľadávok Dopravcu bude Držiteľovi vrátený bez zbytočného odkladu po zrušení karty multiCARD a to prostredníctvom Kontaktného miesta a podľa platných podmienok konkrétneho Dopravcu. 


Prečo mi Krajská/Mestská karta multiCARD nefunguje u iného dopravcu ?

Zavedenie novej technológie nosiča aplikácií - karty si vyžaduje aj nevyhnutnú zmenu technológie čítania týchto kariet. Z tohto dôvodu boli vo všetkých prímestských linkových autobusoch dopravcov SAD Trenčín a.s. a SAD Prievidza a.s. a v mestských linkách dopravcu MHD Martin upgradované a upravené čítacie zariadenia –strojčeky. Prechod na túto novú technológiu je nevyhnutný a postupne ho budú musieť realizovať všetci dopravcovia prevádzkujúci hromadnú dopravu vo verejnom záujme v Slovenskej republike. Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý inicioval v takomto rozmere tento technologický upgrade a dopravcovia v iných krajoch budú tieto kroky realizovať postupne až do konca roka 2012. Z tohto dôvodu je možné, že karta multiCARD zatiaľ nebude použiteľná ako zľavnený preukaz v autobusoch tých dopravcov, ktorí túto technologickú zmenu ešte neuskutočnili. U týchto dopravcov sa bude dať stále použiť ako zľavnený preukaz klasická dopravná karta.

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Trenčianska karta:
Tel.: 046 5426 777

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00
Zákaznícke centrum:

IK SAD Prievidza, T. Vansovej 13
Tel.: +421 46 542 6777

IK SAD Trenčín, Palackého 11
Pondelok - Piatok: 08.00 - 17.00

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30