Paušálny poplatok TSK

PAUŠÁLNY POPLATOK ZA POUŽÍVANIE multiCARD TSK

Systém paušálneho poplatku

Výška paušálneho poplatku je citlivo stanovená pre všetky skupiny cestujúcich tak, aby sa jeho úhrada pravidelným cestujúcim vyplatila. Zvýšený pomer zliav Trenčianskeho samosprávneho kraja pre držiteľa Krajskej karty zabezpečí, že zaplatený poplatok sa mu vo forme týchto zliav vráti pomerne rýchlo a ďaľším cestovaním a uplatňovaním zliav získava nespornú výhodu oproti klasickej dopravnej karte.
 
Úhrada paušálneho poplatku prebieha bezhotovostne a plne automaticky pri kupovaní cestovného lístka v autobuse. Platba prebieha pri prvej jazde držiteľa Krajskej karty v danom mesiaci - v prípade použitia karty na kúpenie cestovného lístka. Paušálny poplatok týkajúci sa používania Krajskej karty a všetkých jej výhod je držiteľovi odpočítavaný z kreditu dopravnej peňaženky. Software v strojčeku autobusu automaticky zinkasuje z účtu dopravnej peňaženky príslušnú výšku paušálneho poplatku a následne vydá o tejto transkacii potvrdenku spolu s cestovným lístkom. V prípade ak v takomto momente nemá držiteľ na svojej dopravnej peňaženke dostatočný kredit, software na túto skutočnosť upozorní vodiča, ktorý následne vyzve držiteľa na jeho dobitie. Po dobití kreditu je okamžite možné vydať zľavnený cestovný lístok a potvrdenie o úhrade paušálneho poplatku. V opačnom prípade nebude možné zo strojčeka vydať zľavnený cestovný lístok na Krajskú kartu. V prípade, ak bola Krajská karta vydaná do 24. dňa kalendárneho mesiaca vrátane, Držiteľ je povinný uhradiť Paušálny poplatok za tento mesiac v plnej výške. V prípade, ak bola Krajská karta vydaná v období od 25. dňa kalendárneho mesiaca vrátane do konca tohto mesiaca, Držiteľ nie je povinný za tento mesiac uhradiť Paušálny poplatok a Aplikácia Doprava je v tomto zvyšku mesiaca platná bez povinnosti jeho úhrady. Takýto systém paušálneho poplatku, jeho uplatňovania a výberu je transparentný, jednoduchý a zrozumiteľný a nezaťažuje držiteľa Krajskej karty zbytočnými úkonmi, ktoré by mu znepríjemňovali cestovanie.
Takto stanovený model, výhodný pre pravidelných cestujúcich má podnietiť občanov daného regiónu k väčšiemu využívaniu verejnej prímestskej hromadnej dopravy. Táto potreba je dôležitá najmä v súčasnosti, keď nárast individuálnej automobilovej dopravy vytvára citeľné problémy v kapacite cestných komunikácií a v dopadoch tejto dopravy na život v celom kraji, nevynímajúc negatívne dopady na životné prostredie.
Kraj pripravil zvýhodnené obdobie od 01. 07. 2011 do 31. 08. 2011, počas ktorého budú držitelia Krajskej karty oslobodení od úhrady paušálneho poplatku za toto prechodné obdobie, pričom môžu využívať všetky výhody Krajskej karty. Pri Krajskej karte všeobecne platí, že vyššie zľavy majú aktívny cestujúci. Cestovať viac, sa teda oplatí.
Cestovať autobusom je naozaj výhodné.
Zobraz cenník TSKPoplatok za používanie Krajskej karty multiCARD TSK u dopravcov SAD Trenčín a.s. a SAD Prievidza a.s. vo výške 0,70€/mesiac resp. 0,20€/mesiac má pre každého držiteľa karty paušálny charakter. Je stanovený v zmysle platného cenníka ako mesačný paušál, bez ohľadu na počet vykonaných jázd držiteľa Krajskej karty multiCARD TSK v danom mesiaci. Znamená to teda, že paušálny poplatok je z účtu dopravnej peňaženky Krajskej karty  multiCARD TSK automaticky zinkasovaný, či už jej držiteľ v danom mesiaci cestuje prímestskou linkou dopravcov 40 krát, alebo ani raz. V prípade ak držiteľ Krajskú kartu multiCARD TSK v danom mesiaci vôbec nepoužije, je paušálny poplatok automaticky zinkasovaný aj za tento daný mesiac pri prvej jazde držiteľa v nasledujúcom mesiaci.
 
Stanovenie poplatku ako paušálu má skôr motivovať občanov, aby častejšie využívali hromadnú prímestskú dopravu, ktorá je dotovaná zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja. V praxi platí pravidlo – čím viac občan využíva prímestskú dopravu, tým skôr sa mu výška poplatku vráti v zľavách na cestovnom. Výška paušálneho poplatku je citlivo stanovená pre všetky skupiny cestujúcich tak, aby sa jeho úhrada pravidelným cestujúcim vyplatila. Zvýšený pomer zliav Trenčianskeho samosprávneho kraja pre držiteľa Krajskej karty multiCARD TSK zabezpečí, že zaplatený poplatok sa mu vo forme týchto zliav vráti pomerne rýchlo a ďalším cestovaním a uplatňovaním zliav získava nespornú výhodu oproti klasickej dopravnej karte.

 

Úhrada paušálneho poplatku prebieha bezhotovostne a plne automaticky pri kupovaní cestovného lístka v autobuse. Platba prebieha pri prvej jazde držiteľa Krajskej karty multiCARD TSK v danom mesiaci - v prípade použitia Krajskej karty multiCARD TSK na kúpenie cestovného lístka. Paušálny poplatok týkajúci sa používania Krajskej karty multiCARD TSK a všetkých jej výhod je držiteľovi odpočítavaný z kreditu dopravnej peňaženky. Software v strojčeku autobusu automaticky zinkasuje z účtu dopravnej peňaženky príslušnú výšku paušálneho poplatku a následne vydá o tejto transkacii potvrdenku spolu s cestovným lístkom. V prípade ak v takomto momente nemá držiteľ na svojej dopravnej peňaženke dostatočný kredit, software na túto skutočnosť upozorní vodiča, ktorý následne vyzve držiteľa na jeho dobitie. Po dobití kreditu je okamžite možné vydať zľavnený cestovný lístok a potvrdenie o úhrade paušálneho poplatku. V opačnom prípade nebude možné zo strojčeka vydať zľavnený cestovný lístok na Krajskú kartu multiCARD TSK.

V prípade, ak bola Krajská karta multiCARD TSK vydaná do 24. dňa kalendárneho mesiaca vrátane, Držiteľ je povinný uhradiť Paušálny poplatok za tento mesiac v plnej výške. V prípade, ak bola Krajská karta multiCARD TSK vydaná v období od 25. dňa kalendárneho mesiaca vrátane do konca tohto mesiaca, Držiteľ nie je povinný za tento mesiac uhradiť Paušálny poplatok a Aplikácia Doprava je v tomto zvyšku mesiaca platná bez povinnosti jeho úhrady.

Takýto systém paušálneho poplatku, jeho uplatňovania a výberu je transparentný, jednoduchý a zrozumiteľný a nezaťažuje držiteľa Krajskej karty multiCARD TSK zbytočnými úkonmi, ktoré by mu znepríjemňovali cestovanie. Takto stanovený model, výhodný pre pravidelných cestujúcich má podnietiť občanov daného regiónu k väčšiemu využívaniu verejnej prímestskej hromadnej dopravy. Táto potreba je dôležitá najmä v súčasnosti, keď nárast individuálnej automobilovej dopravy vytvára citeľné problémy v kapacite cestných komunikácií a v dopadoch tejto dopravy na život v celom kraji, nevynímajúc negatívne dopady na životné prostredie.

Cestovať viac sa teda oplatí. Cestovať autobusom je naozaj výhodné.

 

 

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Trenčianska karta:
Tel.: 046 5426 777

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00
Zákaznícke centrum:

IK SAD Prievidza, T. Vansovej 13
Tel.: +421 46 542 6777

IK SAD Trenčín, Palackého 11
Pondelok - Piatok: 08.00 - 17.00

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30