Všetko o karte

Držitelia multiCARD TSK

Kto môže byť držiteľom multiCARD ?
 
• Súčasní a potencionálni držitelia dopravných kariet
• Záujemcovia o zľavy v kultúrnych zariadeniach a v komerčnej sfére
• Pravidelní návštevníci kraja
 
 
Krajská multifunkčná karta je určená pre všetkých,  ktorí majú záujem o zľavnené cestovné a množstva výhod, ktoré im Trenčiansky samosprávny kraj postupne prináša. MutliCARD bude bezplatne vydávaná všetkým držiteľom súčasných dopravných kariet na prímestskú dopravu. Taktiež noví žiadatelia si môžu veľmi jednoducho a bezplatne  požiadať o vydanie Krajskej karty.

Kto môže byť držiteľom Krajskej karty multiCARD TSK  a používať ju pri cestovaní v prímestských linkách SAD Trenčín a.s. a SAD Prievidza a.s. ?

 • Súčasní držitelia dopravných kariet
 • Noví žiadatelia o dopravné karty
 • Záujemcovia o zľavy v komerčnej sfére 
 • Pravidelní návštevníci kraja

Krajská karta multiCARD TSK je určená pre všetkých,  ktorí majú záujem o zľavnené cestovné a ďalšie výhody, ktoré im Trenčiansky samosprávny kraj postupne prináša. Krajská karta mutliCARD TSK je bezplatne vydávaná všetkým držiteľom súčasných dopravných kariet na prímestskú dopravu. Taktiež noví žiadatelia si môžu veľmi jednoducho a bezplatne  požiadať o vydanie Krajskej karty multiCARD TSK.

1. Krajská karta multiCARD TSK je vydávaná v dvoch typoch

 • na jednosmerné plné cestovné

    

 • na jednosmerné zľavnené cestovné

   

2. Preprava za jednosmerné zľavnené cestovné :

2.1. Za jednosmerné zľavnené cestovné sa prepravujú:

a) Žiaci a študenti podľa osobitného prepisu v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku;
b) Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S;
c) Sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S;
d) Rodičia alebo iní zákonní zástupcovia, ak sprevádzajú deti telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnuté, alebo chronicky choré do školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadení na území Slovenskej republiky, v ktorých sú umiestnené, príp. ak cestujú na  návštevu týchto detí do uvedených zariadení
e) Seniori nad 62 rokov veku, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku v čase mimo dopravnej špičky, t.j. v sobotu, nedeľu, vo sviatok celý deň, tiež v pondelok až piatok v čase od 10:00 h do 12:00 h., a od 17:00 h do 23:00 h len pri platbe Dopravnou kartou a Krajskou kartou multiCARD.
 

2.2. Nárok na jednosmerné zľavnené cestovné preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:

a) u osôb podľa bodu 2.1. a)

 • Krajskou kartou multiCARD TSK vystavenou dopravcom na základe potvrdenia školy,
 • Dopravnou  kartou vystavenou dopravcom na základe potvrdenia školy, 
 • žiackym, alebo študentským preukazom vydaný dopravcom, vystaveným na základe potvrdenia školy, ktorý musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia,  fotografiu a platnosť zľavy
 • medzinárodným študentským preukazom International student indentity card (ISIC) , príp. iným obdobným preukazom, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografiu a platnosť zľavy

b) u osôb podľa bodu 2.1. b)

 • preukazom ŤZP, ŤZP-S,
 • Krajskou kartou multiCARD TSK, vydanou dopravcom na základe platného preukazu ŤZP, ŤZP-S 
 • dopravnou kartou, vydanou dopravcom na základe platného preukazu ŤZP, ŤZP-S

c) u osôb podľa bodu 2.1.c) 

 • preukazom ŤZP-S sprevádzanej osoby  
d) u osôb podľa bodu 2.1. d)
 • občianskym preukazom, príp. iným preukazom totožnosti , ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a fotografiu, spolu s potvrdením vystaveného zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené; 
e) u osôb podľa bodu 2.1. e) 
 • Krajskou kartou multiCARD vydanou dopravcom na základe výmeru o starobnom dôchodku, vydaný sociálnou poisťovňou

Doklady potrebné k výmene/vydaniu Krajskej karty multiCARD TSK s Aplikáciou Doprava

Krajskú kartu multiCARD s Aplikáciou Doprava vydá (emituje) Multicard a.s. prostredníctvom Dopravcov na Kontaktnom mieste a pre: 

 

 

Technická podpora:
tp@multicard.sk

Obchodné oddelenie:
obchod@multicard.sk
Tel.: 0905 208 503
Pondelok - Piatok: 08.00 - 15.00

Infolinka Trenčianska karta:
Tel.: 046 5426 777

Infolinka Martinská karta:
Tel.: 043/ 413 33 60

Info email:
info@multicard.sk
Pondelok - Piatok: 08.00 - 16.00
Zákaznícke centrum:

IK SAD Prievidza, T. Vansovej 13
Tel.: +421 46 542 6777

IK SAD Trenčín, Palackého 11
Pondelok - Piatok: 08.00 - 17.00

IK SAD Žilina, (MHD Martin),Ul. Novákova
Pondelok – Piatok: 8:00 do 16:30